Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:232) med instruktion för Byggforskningsrådet

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1995:1123.

Denna förordning har enligt förordning (2000:1210) upphört att gälla den 1 januari 2001.

Utfärdad: 1988-04-28

Förordning med instruktion för Byggforskningsrådet

1 §

Byggforskningsrådet har till uppgift att ta initiativ till samt främja och stödja forsknings- och utvecklingsarbete inom planläggnings-, byggnads- och anläggningsområdet. Rådet får dock inte vara huvudman för forskning.

SFS 1995:1123

2 §

Byggforskningsrådet skall

  1. organisera och stödja samarbete i fråga om forsknings- och utvecklingsarbete samt främja kontakter mellan forskningsinstitutioner och intressenter inom bygg- och bostadssektorn

  2. planera för forsknings- och utvecklingsarbete samt lämna bidrag till sådant arbete,

  3. övervaka att ekonomiskt stöd som rådet har beviljat kommer till avsedd användning,

  4. utvärdera forsknings- och utvecklingsverksamheten i fråga om kvalitet, relevans och effekt,

  5. informera om forskning och forskningsresultat,

  6. ta initiativ till och främja internationellt forskningssamarbete,

  7. besluta att ekonomiskt stöd som rådet har beviljat inte längre skall lämnas, om den verksamhet som stödet avser inte uppfyller de krav som bör ställas på verksamheten.

SFS 1990:819

Verksförordningens tillämpning

3 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Byggforskningsrådet med undantag av 4 § andra stycket, 30 och 33–34 §§.

SFS 1998:1189

Myndighetens ledning

4 §

Byggforskningsrådets generaldirektör är chef för rådet.

SFS 1995:1123

Styrelsen

5 §

Byggforskningsrådets styrelse består av högst elva personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

SFS 1995:1123

Organisation

6 §

Byggforskningsrådet bestämmer sin egen organisation.

SFS 1995:1123

Vetenskapliga nämnden

7 §

[har upphävts genom förordning (1995:1123).]

SFS 1995:1123

Personalföreträdare

8 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på byggforskningsrådet.

9 §

[har upphävts genom förordning (1996:126).]

SFS 1996:126

Tjänstetillsättning m. m.

10 §

[har upphävts genom förordning (1996:126).]

SFS 1996:126

11 §

[har upphävts genom förordning (1995:1123).]

SFS 1995:1123

12 §

Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för en bestämd tid. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

SFS 1995:1123

13 §

[har upphävts genom förordning (1994:994).]

SFS 1994:994

Överklagande

14 §

Byggforskningsrådets beslut i ärenden om ekonomiskt stöd får överklagas endast om det följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

SFS 1998:1189

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:232

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988, då förordningen (1983:733) med instruktion för Statens råd för byggnadsforskning skall upphöra att gälla.

SFS 1990:819

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1990.

SFS 1994:994

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1988:232) med instruktion för Statens råd för byggnadsforskning skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1994.

SFS 1995:1123

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1995.

SFS 1996:126

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1996.

SFS 1998:1189

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.