Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander

Denna förordning upphör enligt F (2017:301) att gälla vid utgången av juni 2017.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före d. 1 juli 2017 har beviljats utbildningsbidrag för doktorander.

Utfärdad den 21 april 1988.
Utkom den 10 maj 1988

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller grupplivförsäkring för dödsfall åt den som får utbildningsbidrag för doktorander och som inte har ett försäkrings- eller efterskydd i en anställning med motsvarande förmåner.

2 §

I förordningen avses med

försäkrad: den som avses i 1 §,

försäkringsgrundande anställningstid: tid för vilken utbildningsbidrag för doktorander har betalats ut,

sambo: en ogift person som under äktenskapsliknande förhållanden bor tillsammans med en ogift försäkrad eller före detta försäkrad,

TGL-S: avtalet den 29 januari 1988 om statens tjänstegrupplivförsäkring med senare ändringar och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet.

Vad som sägs om sambo i denna förordning skall även gälla en ogift person som bor tillsammans med en ogift försäkrad eller före detta försäkrad under sådana förhållanden som avses i lagen (1987:813) om homosexuella sambor.

SFS 2000:60

3 §

Befogenhet som enligt 30, 38 och 41 §§ TGL-S tillkommer arbetsgivaren ska utövas av Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Övriga befogenheter som enligt TGL-S eller denna förordning tillkommer arbetsgivare ska utövas av Statens tjänstepensionsverk.

SFS 2010:550

Försäkringsskydd

4 §

Försäkringsskydd inträder den dag då den försäkrade får utbildningsbidrag för doktorander. En doktorand som vid denna tidpunkt har hel sjukpenning, mer än halv sjukersättning eller mer än halv aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken omfattas dock inte av försäkringsskydd så länge han eller hon har en sådan förmån.

SFS 2010:1673

5 §

Försäkringsskydd gäller även för tid när den försäkrade är förhindrad att bedriva studier för vilka utbildningsbidrag för doktorander har beviljats, om hindret beror på

  1. sjukdom eller olycksfall,

  2. ledighet i samma omfattning som enligt 11 och 12 kap. socialförsäkringsbalken gäller för rätt till föräldrapenning,

  3. tjänstgöring inom totalförsvaret eller deltagande i sådan kurs i u-landskunskap som anges i 6 § 6 förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) om tjänstgöringen eller kursen omfattar högst 60 dagar under ett bidragsår,

  4. studieuppehåll för offentligt uppdrag.

Försäkringsskydd i fall som avses i första stycket 1 föreligger endast om hindret styrks genom intyg från Försäkringskassan eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte visats upp.

SFS 2010:1673

Efterskydd

6 §

Med efterskydd avses det försäkringsskydd som under vissa förutsättningar finns efter den tid för vilken utbildningsbidrag för doktorander har beviljats den försäkrade. Efterskyddet gäller längst till dess den försäkrade har fyllt 65 år.

Efterskydd vid sjukdom

7 §

Vid arbetsoförmåga fortsätter försäkringsskyddet att gälla så länge arbetsoförmågan består om den försäkrade antingen är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall vid utgången av den tid, för vilken utbildningsbidrag har beviljats, eller blir arbetsoförmögen av sådan orsak under tid då han har efterskydd enligt 8–11 §§.

Arbetsoförmågan skall styrkas genom intyg från Försäkringskassan eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte har visats upp.

SFS 2004:931

Efterskydd när utbildningsbidrag betalats i minst 180 dagar

8 §

För den som fått utbildningsbidrag under minst 180 dagar gäller efterskydd enligt andra stycket och 9 §.

Vid bestämmande av rätten till sådant efterskydd tillgodoräknas även tidigare försäkringsgrundande anställningstid som helt eller delvis har infallit under de två år som närmast föregått den tid för vilken utbildningsbidrag senast har betalats.

9 §

Efterskyddet gäller under 180 dagar (allmän efterskyddstid).

För en försäkrad som blir arbetslös eller får hel föräldrapenning under allmän efterskyddstid fortsätter efterskyddet att gälla så länge arbetslösheten består eller föräldrapenningen utges samt under tid därefter det antal dagar av den allmänna efterskyddstiden som inte har avräknats före arbetslösheten.

För en försäkrad som under allmän efterskyddstid börjar fullgöra ny försäkringsgrundande anställningstid gäller, när denna upphör, fortsatt efterskydd under det antal dagar av den allmänna efterskyddstiden som inte har avräknats före början av den nya försäkringsgrundande anställningstiden.

Efterskydd gäller dock sammanlagt högst två år räknat från den tidpunkt efterskydd inträdde enligt 6 §.

SFS 2000:60

10 §

Med arbetslöshet förstås att den försäkrade står till den svenska arbetsmarknadens förfogande på sätt som krävs för att få dagpenning från arbetslöshetskassa. Detta ska styrkas genom intyg från Arbetsförmedlingen eller arbetslöshetskassa. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte har visats upp.

SFS 2007:915

Efterskydd i övriga fall

11 §

Om den försäkrade inte har rätt till efterskydd enligt 7–9 §§, gäller efterskydd i stället lika många dagar som den försäkrade har haft utbildningsbidrag.

Beräkning av efterskydd efter försäkringsskydd vid sjukdom

12 §

Om den försäkrade har haft försäkringsskydd under sjukdom enligt 7 §, gäller efterskydd efter sjukdomstiden enligt bestämmelserna i 8–11 §§. Efterskyddet beräknas genom att sjukdomstiden jämställs med den tid då utbildningsbidrag betalats ut.

Försäkringsförmåner

13 §

Avlider en försäkrad, som fått utbildningsbidrag under minst fem dagar i följd, innan han fyllt 65 år, betalas förmåner enligt 20–25 §§ TGL-S. Har den avlidne inte fått utbildningsbidrag under minst fem dagar i följd, betalas begravningshjälp med belopp som anges i 20 § TGL-S.

Tillämpning av bestämmelser i TGL-S

14 §

Följande bestämmelser i TGL-S tillämpas på grupplivförsäkring enligt denna förordning, nämligen

20–31 §§ om försäkringsförmåner efter arbetstagarens make eller sambo,

32–36 §§ om förmånstagarförordnande,

37 och 38 §§ om sambo med förmånstagarrätt,

40 § om samordning,

41 § om inskränkning i rätten att förfoga över försäkringen,

42 och 43 §§ om försäkringens giltighet vid krigstillstånd,

44–46 §§ om åtgärder vid försäkringsfall, och

47–49 §§ om tvister.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:245

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1988, då förordningen (1976:554) om grupplivförsäkring åt vissa doktorander skall upphöra att gälla.

2. Den gamla förordningen gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av maj 1988.

3. Den som har försäkringsskydd enligt den gamla förordningen när den nya förordningen träder i kraft får försäkringsskydd enligt den senare även om han inte uppfyller villkoren i 4 och 5 §§.

4. Med försäkringsgrundande tid enligt den nya förordningen jämställs sådan tid före ikraftträdandet i vilken den försäkrade haft försäkringsskydd enligt den gamla förordningen.

5. Förordnande till förmån för make gäller även under hemskillnad eller betänketid om den försäkrade har försäkringsskydd enligt den gamla förordningen och hemskillnad eller betänketid pågår d. 31 maj 1988. Försäkringsskyddet gäller så länge utbildningsbidrag betalas. Den försäkrade kan anmäla att förordnandet inte skall gälla.

6. Om en försäkrad har anmält särskilt förmånstagareförordnande enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring skall förordnandet ha fortsatt giltighet vid tillämpningen av den nya förordningen om inte den försäkrade anmäler ändrat förordnande.

7. Försäkringsskydd enligt den gamla förordningen skall, i den mån förutsättningar för förordningens tillämpning förelåg d. 31 maj 1988, fortfarande gälla för den som inte förvärvat försäkringsskydd enligt den nya förordningen eller motsvarande bestämmelser. Vid försäkringsfall tillämpas det försäkringsbelopp som vid dödsfallet gällde enligt avtalet d. 29 jan. 1988 om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S).

SFS 1991:1571

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1999:874

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:60

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2000. De nya bestämmelserna i 2 § tillämpas dock för tid från och med d. 1 maj 1999.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före d. 1 maj 1999.

SFS 2003:853

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2003.

SFS 2004:931

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2007:915

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2010:550

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:1673

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2017:301

(Utkom d. 3 maj 2017.)