Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:1200) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Denna förordning har enligt förordning (1996:645) upphört att gälla den 1 juli 1996.

Utfärdad: 1988-11-17

Uppgifter

1 §

Institutet har till uppgift att bedriva och främja forskning och utvecklingsarbete samt mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet rymdfysik. Institutet skall vidare inom sitt verksamhetsområde medverka vid forskarutbildning som anordnas vid universiteten i Uppsala och Umeå.

Institutet är förlagt till Kiruna men har även verksamhet i Lycksele, Umeå och Uppsala.

2 §

upphävd genom

SFS 1992:733

Verksförordningens tillämpning

3 §

Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med undantag av 2, 19 och 30 §§.

SFS 1992:733

Myndighetens ledning

4 §

Institutets föreståndare är chef för institutet.

Styrelsen

5 §

Institutets styrelse består av åtta personer, föreståndaren medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 §

Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § verksförordningen.

Tjänstetillsättning m. m.

7 §

Andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för en bestämd tid.

8 §

Föreståndaren förordnas av regeringen för bestämd tid, efter förslag av styrelsen.

En professor vid institutet är skyldig att vid sidan av sin tjänst åta sig att vara föreståndare eller föreståndarens ställföreträdare.

9 §

Vid institutet finns tjänster som professor som tillsätts av regeringen efter förslag av styrelsen.

I tillsättningsärendet skall styrelsen inhämta förslag av berörd tjänsteförslagsnämnd vid den fakultet som tjänstens innehavare skall tillhöra.

Vid tillsättningen skall bestämmelserna i 4 kap. 19 § och 6 kap. 1--12 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas.

SFS 1993:861

10 §

Styrelsens förslag skall anslås på institutets anslagstavla.

Sökandena till tjänst som professor skall beredas tillfälle att yttra sig över styrelsens förslag inom tre veckor från den dag anslaget med förslaget sattes upp på institutets anslagstavla.

Styrelsen skall därefter överlämna sitt förslag och övriga handlingar i tillsättningsärendet till regeringen.

SFS 1993:861

11 §

I fråga om professorer som är anställda med fullmakt prövas frågor som avses i 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning av Statens ansvarsnämnd.

SFS 1994:986

12 §

Övriga tjänster tillsätts av institutet.

13 §

För tjänst vid institutet skall motsvarande bestämmelser som för tjänst vid högskola tillämpas.

Forskarutbildning

14 §

Utan hinder av bestämmelserna i 3 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) skall innehavaren av en tjänst som professor tillhöra en fakultet vid Uppsala universitet eller Universitetet i Umeå enligt vad regeringen särskilt beslutar.

SFS 1993:861

Bisysslor

15 §

Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas av institutet även i fråga om föreståndaren.

SFS 1994:986

Överklagande

16 §

upphävd genom

SFS 1994:986

17 §

Beslut av institutet i ärenden om ledighet och i ärenden som enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivare får överklagas hos Arbetsgivarverket. Verkets beslut får inte överklagas.

SFS 1994:986