Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:1384) med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter

Denna förordning har enligt förordning (2000:451) upphört att gälla den 1 juli 2000.

Utfärdad: 1988-12-08

Uppgifter

1 §

Tomtebodaskolans resurscenter är avsett för synskadade barn och ungdomar från hela landet.

I 1 kap. 9 och 10 §§ specialskoleförordningen (1995:401) finns föreskrifter om verksamheten vid resurscentret. Ytterligare föreskrifter om verksamheten vid resurscentret får meddelas av Statens institut för handikappfrågor i skolan (institutet).

SFS 1995:772

Styrelsen

2 §

Resurscentret leds av en styrelse. Den består av sju personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

3 §

[har upphävts genom förordning (1996:548).]

SFS 1996:548

4 §

Verksamheten leds närmast under styrelsen av en rektor.

Rektor ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

SFS 1996:548

5 §

[har upphävts genom förordning (1996:548).]

SFS 1996:548

Verksförordningens tillämpning

6 §

Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten:

17 § om myndighetens organisation,

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om beslut.

SFS 1996:548

7 §

Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6–8, 11 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322).

Styrelsen skall till institutet lämna

  • förslag till anslagsframställning, och

  • räkenskaps- och redovisningshandlingar samt årsbokslut.

SFS 1996:548

Personalföreträdare

8 §

Två personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Därvid tillämpas föreskrifterna om jäv i 13 och 14 §§ personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Personalföreträdarna och ersättare för dem utses för ett år i sänder av styrelsen efter förslag av de arbetstagarorganisationer som har medlemmar bland de anställda vid resurscentret. Organisationerna skall om möjligt avge ett gemensamt förslag.

Ärendenas handläggning

9 §

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 §

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 §

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

12 §

Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 § inte behöver föredras.

13 §

Institutets personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen ( 1995:1322) också för arbetstagare vid resurscentret.

SFS 1996:548

Behörighet till vissa anställningar

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:548. SFS1988-1384

14 §

Behörig som rektor är den som uppfyller kraven i 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100).

SFS 1996:548

15 §

Behörig för arbetsuppgifter som avser specialpedagogisk utredning och träning av synskadade barn och ungdomar samt informations- och kursverksamhet är den som är behörig till motsvarande anställning som lärare i specialskolan.

Om det finns särskilda skäl får den som inte har sådan behörighet anställas.

SFS 1996:548

Anställningar m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:548. SFS1988-1384

16 §

Ledamöter utses av institutet för högst tre år.

Institutet utser ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

SFS 1991:979

17 §

Rektorn anställs av institutet efter förslag av styrelsen.

SFS 1996:548

Överklagande

18 §

Styrelsens beslut får överklagas hos institutet, om något annat inte följer av

  • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,

  • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, eller

  • andra föreskrifter.

SFS 1996:548

19 §

Institutets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter.

Institutets beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av de lagar som anges i 18 § eller av tredje stycket eller av andra föreskrifter.

Institutets beslut enligt 16 § får inte överklagas.

SFS 1991:979

20 §

[har upphävts genom förordning (1995:772).]

SFS 1995:772

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:1384

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringen har den 3 november 1988 meddelat särskilda föreskrifter om tillsättning av tjänster första gången vid Tomtebodaskolans resurscenter i samband med omorganisationen av resurscentret.

SFS 1991:979

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

SFS 1995:772

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

SFS 1996:548

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.