Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:1462) med instruktion för svenska unescorådet

Denna förordning har enligt förordning (1996:646) upphört att gälla den 1 juli 1996.

Utfärdad: 1988-12-08

Uppgifter

1 §

Svenska unescorådet har till uppgift att för Sveriges del vara ett sådant nationellt samarbetsorgan som enligt stadgan för Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) förutsätts finnas för att samordna de viktigaste nationella organen inom Unescos område med organisationens verksamhet.

Rådet skall främja Unescos verksamhet i Sverige och stödja svenska insatser inom ramen för organisationens program.

2 §

Rådet skall särskilt

  1. yttra sig över eller i övrigt handlägga sådana ärenden som rådet har mottagit från Unesco eller som rör Unescos verksamhet och har kommit in från svenska myndigheter, institutioner, organisationer eller enskilda personer,

  2. sprida kännedom om beslut av Unescos generalkonferens,

  3. lämna regeringen förslag till delegater till Unescos generalkonferenser,

  4. föreslå eller utse representanter till möten som anordnas av Unesco,

  5. i Sverige sprida kännedom om och väcka intresse för Unescos program och arbete genom egen upplysningsverksamhet och i samverkan med andra berörda organ,

  6. samarbeta med andra länders motsvarande nationella råd, särskilt i de övriga nordiska länderna,

  7. verka för de åtgärder som anbefalls av Unescos generalkonferens och som är ägnade att främja syftet med rådets verksamhet och i övrigt ta initiativ till sådana åtgärder.

Sammansättning

3 §

Rådet består av högst arton personer. En av ledamöterna är ordförande och högst två är vice ordförande.

Organisation

4 §

Kansligöromål, föredragandeuppgifter och utredningar utförs av personal inom utbildningsdepartementet eller genom departementets försorg.

5 §

Inom rådet får det finnas ett arbetsutskott. Om ett arbetsutskott inrättas skall rådets ordförande vara ordförande också i arbetsutskottet.

6 §

Hos rådet får det finnas fackutskott för beredning av viktigare frågor inom de större sakområdena i Unescos program. Ett fackutskott får även tillsättas för att bereda speciella frågor. Rådet bestämmer det antal ledamöter som ett fackutskott skall ha.

Verksförordningens tillämpning

7 §

Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på rådet:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

 16 § om interna föreskrifter,

 17 § om inhämtande av uppgifter,

 27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

 28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

 29 § om myndighetens beslut.

8 §

Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Rådets ordförande har för den personal som ställs till rådets förfogande när den tjänstgör hos rådet det ansvar som anges i 9 § andra och tredje styckena verksförordningen.

Ärendenas handläggning

9 §

Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Vid beredningen av sådana ärenden skall rådet vid behov samråda med berörda myndigheter, institutioner och andra organ.

10 §

Arbetsutskottet eller ett fackutskott är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

11 §

Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

12 §

Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till arbetsutskottet, till ett fackutskott, till ordföranden eller till någon annan ledamot att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

Rådet får på samma sätt överlämna åt en sådan tjänsteman som fullgör kansligöromål eller föredragandeuppgifter hos rådet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

13 §

Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 § inte behöver föredras.

14 §

Företrädare för utrikes- och utbildningsdepartementen får närvara vid sammanträden med rådet, arbetsutskottet eller ett fackutskott.

Förordnanden

15 §

Ledamöter i rådet utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Rådet utser vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

16 §

Ledamöter i arbetsutskottet eller i fackutskotten utses av rådet för en bestämd tid. Rådet utser ordförande i fackutskotten.

Överklagande

17 §

Rådets beslut om bidrag får inte överklagas. I övrigt gäller bestämmelserna i 30 § verksförordningen (1987:1100) om överklagande.