Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1990:739) med instruktion för Socialvetenskapliga forskningsrådet

Denna förordning har enligt förordning (2000:1198) upphört att gälla den 1 januari 2001.

Utfärdad: 1990-06-19

Uppgifter

1 §

Socialvetenskapliga forskningsrådet har till uppgift att främja och stödja betydelsefull grundforskning och tillämpad forskning inom socialvetenskap, socialpolitik och folkhälsovetenskap samt informera om kunskapläge och aktuell forskning.

SFS 1996:620

2 §

Forskningsrådet skall särskilt

 1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,

 2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har begärts hos rådet samt utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel,

 3. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa undersökningar samt ta initiativ till och främja forskning som behövs för att tillgodose sådana behov,

 4. i samverkan med andra forskningsstödjande organ dels undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse, dels besluta om avgränsningen mellan rådet och övriga forskningsstödjande organ i fråga om sådana forskningsuppgifter,

 5. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete,

 6. främja publicering av vetenskapliga resultat, och

 7. inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Forskningsrådets beslut att bevilja medel får avse högst sex år. Forskningsrådet kan besluta att medel som det har beviljat inte längre skall utgå, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas.

SFS 1996:620

Sammansättning

3 §

Socialvetenskapliga forskningsrådet består av en ordförande och tio andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare.

Forskningsrådet utser vice ordförande inom sig.

Organisation

4 §

Vid forskningsrådet finns en huvudsekreterare och en kanslichef.

Huvudsekreteraren svarar för beredningen av de ärenden som skall avgöras av rådet, utom sådana ärenden som avses i tredje stycket. Huvudsekreteraren svarar under rådet för planering och uppföljning av verksamheten.

Kanslichefen svarar för beredningen av de ärenden rörande kansliet som skall avgöras av rådet och som inte till följd av huvudsekreterarens uppgifter ankommer på denne. Kanslichefen svarar under rådet för den ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen.

Forskningsrådet får inrätta de beredande och rådgivande organ som behövs.

Verksförordningens tillämpning

5 §

Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på forskningsrådet:

 • 16 § om medverkan i EU-arbetet,

 • 18 § om myndighetens organisation,

 • 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

 • 29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

 • 30 § om ärendeförteckning, och

 • 31 § om myndighetens beslut.

Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6–9, 11, 13 och 15 §§ verksförordningen.

SFS 1996:620

Ärendenas handläggning

6 §

Forskningsrådet avgör sina ärenden vid sammanträde med rådet, om inte annat följer av andra stycket.

Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till tjänsteman eller beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden, som inte behöver prövas av rådet.

7 §

Forskningsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med rådet, även om de inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får delta i överläggningarna men inte i besluten.

8 §

Om ett ärende är så brådskande att forskningsrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelande mellan ordföranden och så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

9 §

Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § andra stycket inte behöver föredras.

10 §

Huvudsekreteraren och kanslichefen får, envar inom sitt område, uppdra åt tjänsteman vid rådet att begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i ärenden.

Tjänstetillsättning m. m.

11 §

Ordföranden och tre av de övriga ledamöterna utses av regeringen.

Återstående ledamöter utses på samma sätt som föreskrivs i förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Ersättarna utses på samma sätt som de ordinarie ledamöter de ersätter.

Uppstår vakans för ledamot eller ersättare som utses enligt förordningen om elektorsförsamling vid forskningsrådet, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny ledamot eller ersättare efter förslag av rådet.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. Ingen ledamot får utses för mer än två mandatperioder i följd.

En mandatperiod skall alltid påbörjas vid ett årsskifte.

SFS 1998:351

12 §

Huvudsekreteraren anställs av forskningsrådet för sammanlagt högst sex år.

Kanslichefen och övrig personal vid rådets kansli anställs av rådet.

Andra anställningar beslutas enligt förordningen (1986:364) om anställningar vid forskningsråd.

SFS 1998:1696

13 §

[har upphävts genom förordning (1996:620).]

SFS 1996:620

Särskilda föreskrifter

14 §

Forskningsrådet skall, efter samråd med Forskningsrådsnämnden och de myndigheter som förvaltar medel som rådet anvisat, meddela föreskrifter om

 • vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel,

 • villkor för disposition och redovisning av medlen,

 • skyldighet för mottagare att till rådet lämna redogörelse för den verksamhet för vilken medlen beviljats.

15 §

[har upphävts genom förordning (1998:351).]

SFS 1998:351

Överklagande

16 §

Forskningsrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

SFS 1996:620

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:739

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.

2. Som första mandatperiod vid tillämpning av 11 § skall gälla tiden d. 1 dec. 1990–d. 30 juni 1995.

3. För tiden intill d. 1 dec. 1990 skall de personer som intill utgången av juni 1990 var förordnade som ledamöter respektive ersättare i styrelsen för Delegationen för social forskning fullgöra de uppgifter som ankommer på det Socialvetenskapliga forskningsrådet.

SFS 1996:620

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1998:351

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

2. Som första mandatperiod vid tillämpning av 11 § skall gälla tiden fr.o.m. d. 1 jan. 1999.

3. För tiden intill d. 1 jan. 1999 skall de personer som intill utgången av juni 1998 var förordnade som ledamöter respektive ersättare i styrelsen fortsatt fullgöra sina uppgifter.

SFS 1998:1696

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.