Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Utfärdad den 13 juni 1991.
Utkom från trycket den 26 juni 1991

Inledande föreskrifter

1 §

En huvudman inom skolväsendet kan enligt denna förordning få statsbidrag till kostnader för insatser av regional art som huvudmannen vidtar för

  1. elever med funktionsnedsättning eller med andra särskilda behov i grundskolan och gymnasieskolan,

  2. elever med flera funktionsnedsättningar i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, och

  3. elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för vilka särskild undervisning anordnas på ett sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus enligt 24 kap. 17 § skollagen (2010:800).

SFS 2015:292

2 §

I denna förordning avses med

  • huvudman: huvudman inom skolväsendet,

  • insatser av regional art: samordnade utbildningsinsatser för elever med funktionsnedsättning eller med andra särskilda behov, som i stor utsträckning kommer även sådana elever till del vilka har en annan hemkommun än den kommun där utbildningen bedrivs, och

  • bidragsår: det kalenderår för vilket bidrag lämnas.

SFS 2011:675

Fördelning och användning av bidraget

3 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar om fördelningen av de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt denna förordning.

SFS 2008:394

4 §

En huvudman som vidtar sådana insatser som avses i 1 § 1 eller 2 får tilldelas bidrag till

  1. merkostnader för undervisningen, och

  2. kostnader för elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder, om kostnaderna är särskilt stora.

SFS 2011:675

5 §

En huvudman som vidtar sådana insatser som avses i 1 § 3 får tilldelas bidrag till verksamheten.

SFS 2011:675

6 §

Det bidrag som en huvudman tilldelas ska användas för det ändamål som anges av Specialpedagogiska skolmyndigheten i beslutet om fördelning.

SFS 2011:675

Ansökan om bidrag och utbetalning

7 §

Ansökan om bidrag görs hos Specialpedagogiska skolmyndigheten.

SFS 2008:394

8 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta om fördelningen av medlen i så god tid som möjligt inför det bidragsår som resurserna avser.

För huvudmännens planering bör myndigheten så snart det kan ske göra en preliminär fördelning av de medel som regeringen väntas anvisa för det kommande bidragsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när myndigheten slutligt fördelar medlen. Myndigheten får hålla inne en mindre del av medlen för fördelning senare under bidragsåret.

SFS 2011:675

9 §

Det bidrag som Specialpedagogiska skolmyndigheten har beslutat om för en huvudman ska betalas ut av myndigheten med en fjärdedel under var och en av månaderna mars, juni, september och december.

SFS 2011:675

Övriga föreskrifter

10 §

En huvudman är skyldig att på begäran av Specialpedagogiska skolmyndigheten eller Riksrevisionen lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning.

SFS 2011:675

11 §

Om en huvudman åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller andra författningar i fråga om en skolform som avses i denna förordning, får Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta att högst tio procent av ett statsbidrag enligt förordningen ska hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte sker, får myndigheten besluta att det innehållna beloppet ska dras av från statsbidraget.

SFS 2011:675

12 §

Specialpedagogiska skolmyndighetens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2008:394

13 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2008:394

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:931

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet.

3. I fråga om fördelning av medel för redovisningsåret 1991/92 gäller följande i stället för vad som föreskrivs i 7 och 8 §§.

SIH-utredningen beslutar om en preliminär fördelning av de medel som regeringen anvisar för ändamålet. Fördelningen skall i huvudsak ske utifrån det planeringsunderlag som lämnats av planeringsberedningarna och länsskolnämnderna under våren 1991.

SFS 1993:1188

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1995:769

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden d. 1 juli 1995–d. 31 dec. 1996. Under detta bidragsår skall bidrag betalas ut med en sjättedel under var och en av månaderna sept. och dec. 1995 och mars, juni, sept. och dec. 1996.

SFS 2001:288

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2003:283

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2005:124

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2005.

SFS 2008:394

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

SFS 2011:675

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2015:292

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.