Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.

Denna förordning upphör enligt F (2012:140) att gälla den 1 juli 2012.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2012:140).

Utfärdad den 13 juni 1991
Utkom från trycket den 26 juni 1991

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till kontakttolkutbildning och till utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar vid ett studieförbund eller en folkhögskola.

Frågor om statsbidrag prövas av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

SFS 2006:1314

Villkor för statsbidrag

2 §

Statsbidrag får lämnas till ett studieförbund eller en folkhögskola för kontakttolkutbildning och utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar om studieförbundet eller folkhögskolan uppfyller villkoren för att få statsbidrag enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen.

Statsbidrag får lämnas under förutsättning att utbildningarna håller en hög kvalitet.

SFS 2006:1314

3 §

[Upphävd g. F (2006:1314).]

SFS 2006:1314

Statsbidragets fördelning

4 §

Tolk- och översättarinstitutet skall vid fördelningen av statsbidraget särskilt sträva efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas på de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst.

Statsbidragets omfattning

5 §

Vid fördelningen av statsbidraget skall Tolk- och översättarinstitutet beakta behovet av

  1. kontakttolkar inom olika områden,

  2. en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar, och

  3. fördjupningskurser och kompletteringskurser av olika slag.

SFS 2006:1314

6 §

Tolk- och översättarinstitutet får besluta om att statsbidrag skall lämnas också för anordnarens kostnader för deltagarnas resor. Statsbidrag får även lämnas för kostnaderna för inackordering och för stipendier, förutsatt att deltagaren inte kan få studiestöd. Statsbidrag får dock alltid lämnas för kostnaderna för inackordering och för stipendier om deltagaren går en kurs i ett språk för vilket en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar inte kan anordnas.

Med deltagare avses i denna paragraf även den som deltar i en utbildning för lärare, språkhandledare eller bedömare för kontakttolkar.

SFS 2006:1314

Ansökan och beslut om statsbidrag

7 §

En ansökan om statsbidrag enligt denna förordning skall vara skriftlig.

8 §

Beslut om statsbidrag skall innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning.

Särskilda föreskrifter

9 §

En sådan verksamhet som får statsbidrag enligt denna förordning står under tillsyn av tolk- och översättarinstitutet.

10 §

Den som fått statsbidrag är skyldig att lämna tolk- och översättarinstitutet sådana sakuppgifter och sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering.

11 §

Utbetalade bidrag inklusive ränta skall helt eller delvis betalas tillbaka om bidraget har beviljats på grund av oriktiga uppgifter från bidragstagaren eller om denne bryter mot villkoren. Beslut om sådan återbetalning fattas av tolk- och översättarinstitutet.

Överklagande

Rubriken har denna lydelse enl. . SFS2006-1314

12 §

Tolk- och översättarinstitutets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

13 §

[Upphävd g. F (2006:1314).]

SFS 2006:1314

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:976

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1996:1576

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 1997.

SFS 2006:1314

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2007. De nya bestämmelserna i 6 § skall tillämpas i fråga om utbildning som påbörjas efter detta datum.