Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

Denna förordning upphör enligt F (2015:218) att gälla den 15 maj 2015.

Utfärdad den 13 juni 1991
Utkom från trycket den 26 juni 1991

Inledande bestämmelser

1 §

Statsbidrag får enligt denna förordning lämnas till

 1. folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan, och

 2. idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Frågor om bidrag som avses i första stycket 1 prövas av Folkbildningsrådet och frågor om bidrag som avses i första stycket 2 prövas av Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska även fullgöra andra uppgifter enligt denna förordning.

SFS 2014:294

Statsbidragets syften

2 §

Statens stöd till folkbildningen ska ha till syfte att

 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd:

 1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen,

 2. det mångkulturella samhällets utmaningar,

 3. den demografiska utmaningen,

 4. det livslånga lärandet,

 5. kulturen,

 6. tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder, och

 7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

SFS 2014:294

Folkbildningsrådets och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas uppgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2014-0294

3 §

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska i enlighet med den fördelning som anges i 1 § besluta vilka som ska få statsbidrag enligt denna förordning och fördela tillgängliga medel mellan dem.

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska varje år lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen enligt de föreskrifter och anvisningar som regeringen meddelar.

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften som anges i 2 § och de villkor som föreskrivits för att statsbidrag ska lämnas.

SFS 2014:294

4 §

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska lämna regeringen sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering, i enlighet med de föreskrifter och anvisningar som regeringen meddelar.

SFS 2014:294

Villkor för statsbidrag

5 §

Verksamheten ska ha den inriktning som anges i 2 § första stycket.

Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte.

SFS 2014:294

Särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor

6 §

En folkhögskola ska ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara gemensam för flera folkhögskolor.

Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och gymnasieutbildning, ska årligen utgöra minst 15 procent av verksamheten.

Till en allmän kurs som ger en behörighet motsvarande den som kan fås genom skolväsendet får endast den som fyller 18 år senast under det kalenderår kursen börjar eller som är äldre antas. Trots detta får en folkhögskola till undervisningen anta en yngre elev som går ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

SFS 2011:311

7 §

Undervisningen ska vara avgiftsfri.

SFS 2014:294

Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund

8 §

Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna studier ska utgöra basen för verksamheten.

I varje studiecirkel eller kulturaktivitet ska det finnas en ledare som är godkänd av en lokal studieförbundsavdelning.

SFS 2014:294

Beslut om statsbidrag

9 §

Beslut om statsbidrag ska innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning.

SFS 2014:294

Återkrav

Rubriken införd g. SFS2006-1499

9 a §

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om

 1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

 3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats, eller

 4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

SFS 2014:294

Revision

10 §

Staten ska beredas möjlighet att utse en revisor i Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska ersätta staten för kostnaderna för denna revision.

SFS 2014:294

Överklagande

11 §

Beslut i bidragsärenden får inte överklagas.

SFS 2014:294

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:977

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

2. Föreskriften i 6 § tredje stycket skall tillämpas först på antagning till kurser som påbörjas efter d. 1 juli 1992.

3. Genom förordningen upphävs

– folkhögskoleförordningen (1977:551),

– förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.,

– förordningen (1981:519) om statsbidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m.m.,

– förordningen (1990:563) om statsbidrag till särskild studiekampanj för invandrare och

– förordningen (1990:564) om statsbidrag till en särskild studiekampanj om den offentliga sektorn.

4. Utöver vad som följer av 1–8 §§ skall Folkbildningsrådet förd de ytterligare medel som regeringen anvisar för reglering av de förskott på statsbidrag som för redovisningsåret 1990/91 har lämnats enligt folkhögskoleförordningen (1977:551), förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m. och förordningen (1981:519) om statsbidrag till kulturverksamhet i folkbildningen m.m. För denna reglering skall bestämmelserna i de nu upphävda förordningarna tillämpas.

SFS 1992:737

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1998:973

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 1998.

2. De nya föreskrifterna i 2 § skall tillämpas första gången vid Folkbildningsrådets beslut om statsbidrag för år 1999.

SFS 2000:1451

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2001.

SFS 2006:1499

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2007.

SFS 2011:311

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

2. Vid tillämpningen av förordningen ska ett individuellt program jämställas med ett introduktionsprogram.

SFS 2014:294

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2014.