Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:1080) om riksinternatskolor

Denna förordning upphör enligt F (2011:525) att gälla den 1 juli 2011.

Utfärdad den 13 juni 1991.
Utkom från trycket den 28 juni 1991

Inledande bestämmelser

1 §

I 10 kap. 1–1 c §§ skollagen (1985:1100) finns grundläggande bestämmelser om riksinternatskolor.

Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om sådana skolor.

SFS 1996:563

2 §

En riksinternatskola omfattar utbildning som motsvarar de skolformer och de studievägar på gymnasienivå som regeringen bestämmer.

SFS 1993:883

3 §

Statens skolinspektion har tillsyn över riksinternatskolorna.

SFS 2008:616

4 §

I denna förordning avses med

 bidragsår det kalenderår för vilket bidrag lämnas,

 årselevplats en elevplats i en heltidsutbildning som pågår minst 30 arbetsveckor under ett bidragsår, och

 utlandssvensk elev en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare.

SFS 1996:563

5 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

6 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

7 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

8 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

Skolledning

9 §

För ledningen av utbildningen i en riksinternatskola skall det finnas en rektor. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och skall särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

Grundskoleutbildning

10 §

Om inte annat följer av denna förordning eller andra föreskrifter som regeringen meddelar eller regeringen på ansökan av en riksinternatskolas styrelse bestämmer annat, skall följande tillämpas vid en riksinternatskolas grundskola.

  1. Den läroplan och timplan samt de kursplaner som gäller för grundskolan.

  2. Föreskrifterna i 2 kap. 4, 5, 8–23 §§, 4 kap. 1–5 §§, 5 kap., 6 kap. 3–8 §§ samt 7 kap. grundskoleförordningen (1994:1194). Vidare skall arbetsplanen avse riksinternatskolans grundskola.

SFS 1998:748

11 §

[har upphävts genom förordning (1995:887).]

SFS 1995:887

Gymnasieutbildning

12 §

Om inte annat följer av denna förordning eller andra föreskrifter som regeringen meddelar eller regeringen på ansökan av en riksinternatskola bestämmer annat, skall följande föreskrifter tillämpas vid riksinternatskolans gymnasieskola.

  1. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (SKOLFS 1994:2).

  2. För utbildning på program: den poängplan som framgår av bilaga 2 till skollagen (1985:1100) med ett sådant innehåll som framgår av 5 kap. 1 § gymnasieförordningen (1992:394) och de kursplaner som Statens skolverk fastställer för respektive kurs.

  3. Föreskrifterna i 1 kap. 3–8 §§, 3 kap., 5 kap. 3–13 och 21–23 §§ samt 8 kap. 1–3 och 5–6 §§ (1992:394). Sådan undervisning i svenska som andraspråk som avses i 5 kap. 2 § gymnasieförordningen skall, om det behövs, erbjudas elever vid en riksinternatskolas gymnasieskola.

  4. Föreskrifterna i 6 kap. 1–14 §§, och 7 kap. 1–12 §§ gymnasieförordningen.

SFS 1999:1030

12 a §

Behörig att tas in till en riksinternatskolas gymnasieskola är den som

  • har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande utbildning och

  • inte tidigare har gått igenom utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning.

SFS 1992:53

13 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

14 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

Betyg

15 §

Slutbetyg och avgångsbetyg från en riksinternatskola medför samma allmänna behörighet som slutbetyg och avgångsbetyg från motsvarande kommunal skola.

Den som är eller har varit elev vid en riksinternatskola kan genomgå prövning vid skolans grundskoledel och vid skolans gymnasiedel. Bestämmelserna i 7 kap. 16 och 17 §§ grundskoleförordningen (1994:1194) samt 7 kap. 14 och 15 §§ gymnasieförordningen (1992:394) skall därvid tillämpas.

SFS 1999:1030

16 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

17 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

18 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

19 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

20 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

21 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

22 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

23 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

24 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

25 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

26 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

Lärare

27 §

Bestämmelsen i 2 kap. 3 § skollagen (1985:1100) skall tillämpas vid riksinternatskolor.

Övrig personal

28 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

29 §

Vid en riksinternatskola skall det finnas elevhemsföreståndare, fritidsledare samt skolkurator eller motsvarande.

SFS 1996:563

Skolhälsovård

30 §

En riksinternatskolas elever på grundskolenivå och gymnasial nivå skall genom skolan erbjudas skolhälsovård motsvarande den som ges åt elever i kommunernas grundskolor och gymnasieskolor.

Statsbidrag

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:563. SFS1991-1080

31 §

Statsbidrag lämnas till huvudmannen för riksinternatskolorna för undervisning av utlandssvenska elever i utbildning motsvarande årskurserna 7–9 i grundskolan och på de studievägar i gymnasieskolan som fastställs enligt denna förordning samt enligt förordningen (SKOLFS 1996:16) om internationell gymnasial utbildning vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (IB-utbildning).

SFS 1998:748

31 a §

Bedömningen av om en elev tillhör gruppen utlanssvenska elever skall göras utifrån förhållandena när eleven börjar utbildningen och skall gälla hela skolgången i årskurserna 7–9 av grundskolan respektive hela tiden i gymnasieskolan, även om de faktiska förhållandena för eleven ändras under studietiden.

SFS 1997:609

32 §

Som allmänna villkor för statsbidrag gäller att skolan är anordnad och drivs enligt bestämmelserna i denna förordning samt att huvudmannen följer de övriga föreskrifter för skolan som regeringen eller Statens skolverk meddelar.

33 §

Statsbidrag till kostnader för verksamhet lämnas i form av

för grundskolenivån allmänt bidrag som finansiellt stöd till skolverksamheten,

för gymnasial nivå allmänt bidrag som finansiellt stöd till skolverksamheten,

bidrag till kostnader för internatverksamhet inklusive skolhälsovård,

extra bidrag som särskilt stöd till skolverksamheten,

bidrag enligt förordningen om internationell gymnasial utbildning vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (IB-utbildning).

SFS 1996:563

34 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

35 §

[har upphävts genom förordning (1996:563).]

SFS 1996:563

36 §

Av 10 kap. 1 c § skollagen (1985:1100) följer att en kommun skall lämna bidrag till riksinternatskolan för andra än utlandssvenska elever, som går i grundskolan, i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 6 § samma lag.

För andra än utlandssvenska elever som går i gymnasieskolan gäller att elevens hemkommun skall betala till riksinternatskolan det belopp per elev och program som följer av 9 kap. 8 a § andra eller tredje stycket skollagen. I fall som avses i 9 kap. 8 a § fjärde stycket skollagen, skall kommunen betala det belopp som Statens skolverk har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor.

SFS 2002:396

37 §

Rektorn för respektive skola skall före september månads utgång lämna uppgifter till Statens skolverk om det faktiska elevantalet vid skolan den 15 januari respektive den 15 september pågående kalenderår.

SFS 1996:563

38 §

De kostnader för verksamheten som inte täcks av statsbidrag eller ersättning från kommuner får täckas genom att huvudmannen för skolan tar ut elevavgifter eller på annat sätt.

SFS 1996:563

Utbetalning m.m.

39 §

Statens skolverk skall inför varje bidragsår besluta om statsbidraget till skolan.

Utbetalningarna i januari–september avpassas efter det genomsnittliga antalet utlandssvenska elever föregående bidragsår och reglering görs vid utbetalningen i oktober. Om elevantalet den 15 januari är väsentligen större än vid samma dag under föregående bidragsår får justering ske med hänsyn härtill på ansökan av skolan.

SFS 1996:563

40 §

Statens skolverk skall, utan rekvisition, vid början av varje månad till respektive skola betala ut en tolftedel av beloppet enligt 39 §.

41 §

upphävd genom

SFS 1996:563

42 §

Om en skolhuvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt lag eller andra författningar i fråga om skolan, får regeringen efter anmälan av Statens skolverk besluta att en del av statsbidraget enligt denna förordning skall hållas inne i avvaktan på att rättelse sker. Om rättelse ändå inte sker, får regeringen förordna att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget.

43 §

[har upphävts genom förordning (1998:748).]

SFS 1998:748

Uppgiftsskkyldighet

Rubriken inför genom förordning 1998:748. SFS1998-0748

44 §

Skolans huvudman är skyldig att för uppföljning och utvärdering lämna de uppgifter om sin skolverksamhet som Statens skolverk föreskriver.

Detsamma gäller sådana uppgifter som behövs för Skolverkets nationella utvärderingsprojekt. Föreskrifterna skall begränsas till vad som är behövligt för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål för skolverksamheten som har bestämts av riksdagen eller regeringen.

Utöver vad som föreskrivs i första stycket gäller att huvudmannen på begäran av Statens skolverk eller av Riksrevisionen är skyldig att lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för granskning av de enligt första stycket lämnade uppgifterna.

SFS 2003:284

Överklagande

45 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1080

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

2. Genom förordningen upphävs

– förordningen (1970:333) om riksinternatskolor,

– förordningen (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m.m.,

– förordningen (1989:374) om statsbidrag för undervisning på grundskolenivå vid riksinternatskolor och vissa privatskolor.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

4. För redovisningsåret 1991/92 skall i stället för bestämmelserna i 40 § gälla följande. I slutet av juli 1991 skall tre tolftedelar av beräknat bidrag för redovisningsåret betalas ut. Vidare skall under tiden oktober–juni varje månad betalas ut en tolftedel av beräknat bidrag för redovisningsåret.

SFS 1992:53

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1992.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om behörighet och urval till utbildningar som börjar före den 1 juli 1992. Härvid skall sökanden dock inte tillgodoräknas poäng för underrepresenterat kön.

SFS 1992:1130

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

SFS 1993:883

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

SFS 1995:887

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. I stället för följande bestämmelser i grundskoleförordningen (1994:1194) till vilka 10 och 15 §§ hänvisar

2 kap. 4, 5 och 7–13 §§

4 kap. 5 §

5 kap. 5–7, 9, 13–15 och 20 §§

7 kap.

skall följande bestämmelser i den upphävda grundskoleförordningen (1988:655) tillämpas i årskurserna 8 och 9 läsåret 1995/96 och i årskurs 9 läsåret 1996/97

4 kap. 3, 5, 16 och 17 §§

5 kap. 2, 3, 7, 9, 10 och 12 §§

6 kap. 7–21 och 26 §§.

3. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1 juli 1995–den 31 december 1996. Under detta bidragsår skall bidraget betalas ut med en artondel i början av varje månad.

SFS 1996:563

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

SFS 1997:609

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

SFS 1998:748

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.

SFS 1999:1030

1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2000 och skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2000, om inte annat föreskrivs nedan.

2. Bestämmelserna i 8 kap. 1 § gymnasieförordningen (1992:394) skall tillämpas på den undervisning som sker efter den 1 juli 2000.

SFS 2002:396

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002 och tillämpas första gången i fråga om bidrag för kalenderåret 2003.

SFS 2003:284

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2006:1286

(Utkom d. 8 dec. 2006).

Regeringen föreskriver att förordningen (2006:1094) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor skall utgå.

SFS 2008:616

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2008.