Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1991:1108) om statens skolor för vuxna

Denna lag har enligt Lag (2001:1199) upphört att gälla vid utgången av år 2001.

Utkom från trycket den 5 juli 1991

1 §

Statens skolor för vuxna skall stödja kommunernas användning av distansmetoder i vuxenutbildningen och komplettera den kommunala vuxenutbildningen genom att erbjuda utbildning av i huvudsak samma slag i form av distansundervisning.

Regeringen bestämmer om skolornas förläggning.

SFS 2001:294

2 §

För skolorna skall det finnas en gemensam styrelse som utses av regeringen.

SFS 2001:125

3 §

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas.

4 §

Den som uppfyller föreskrivna behörighetsvillkor har rätt att i mån av plats delta i utbildning vid statens skolor för vuxna, om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen.

Regeringen meddelar föreskrifter om behörighetsvillkor och om grunder för urval.

5 §

Frågor om intagning till utbildning vid statens skolor för vuxna avgörs av en för skolorna gemensam intagningsnämnd.

Intagningsnämndens beslut får inte överklagas.

6 §

Utbildningen i statens skolor för vuxna skall vara avgiftsfri för eleverna, om inte annat följer av 7 och 8 §§.

Såvitt gäller läroböcker, skrivmateriel, verktyg, skyddskläder och andra därmed jämförliga hjälpmedel, som varje elev har för eget bruk och behåller som sin egendom, får styrelsen bestämma att hjälpmedlen skall anskaffas av eleverna själva på egen bekostnad eller erbjudas mot avgifter som högst motsvarar statens anskaffningskostnader. Styrelsens beslut enligt första meningen får inte överklagas.

I övrigt skall hjälpmedel som används i statens skolor för vuxna tillhandahållas utan kostnad för eleverna, om inte något annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen.

SFS 1992:600

7 §

Styrelsen får, när det gäller utbildning, som motsvarar gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning inom komvux, ta ut ansökningsavgift av den som ansöker om att få delta i utbildningen.

Avgiften skall vara skälig.

Ansökningsavgift, som har tagits ut enligt första stycket, skall betalas tillbaka

  1. om den sökande inte kommer in på den kurs som avgiften avser, eller

  2. om den sökande slutför och får betyg från den kurs som avgiften avser.

Styrelsens beslut i fråga om ansökningsavgifter får inte överklagas.

SFS 1992:600

8 §

Utan hinder av 6 § får regeringen meddela föreskrifter om skyldighet att för prövning i statens skolor för vuxna betala en avgift som tillfaller staten.

SFS 1992:600