Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Utkom från trycket den 5 juli 1991
Utfärdad den 13 juni 1991.

1 §

Med uppdragsutbildning avses i denna lag utbildning som innebär att kommuner och regioner mot särskild ersättning från annan än enskild, för dennes räkning anordnar utbildning för personer som uppdragsgivaren utser. Uppdragsutbildning får bedrivas på de villkor som anges i denna lag.

SFS 2019:875

2 §

Kommuner och regioner får bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller regionen får bedriva inom skolväsendet. Uppdragsutbildningen får dock inte motsvara ett helt nationellt program i gymnasieskolan.

SFS 2019:875

3 §

[Upphävd g. Lag (2012:911).]

SFS 2012:911

4 §

Deltagare i sådan uppdragsutbildning som motsvarar utbildning inom skolväsendet får ges betyg eller annat kompetensbevis enligt bestämmelserna för sådan utbildning under de förutsättningar som anges i föreskrifter som meddelas av regeringen.

Även i andra frågor som rör förhållandet till skolväsendet meddelas föreskrifter av regeringen.

SFS 2012:911

5 §

Kommuner och regioner som är huvudmän för folkhögskolor som kan få statsbidrag, får bedriva uppdragsutbildning vid skolorna vid sidan av den verksamhet som kan berättiga till statsbidrag.

SFS 2019:875

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1109

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991 då lagen (1985:903) om uppdragsutbildning i anslutning till det kommunala skolväsendet m.m. skall upphöra att gälla.

SFS 1993:794

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 2010:876

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2012:911

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2013.

SFS 2019:875

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.