Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2011:535.

Utkom från trycket den 5 juli 1991
Utfärdad den 13 juni 1991.

1 §

Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom

 1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,

 2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskrivet,

 3. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, och

 4. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800).

Avgift får dock inte tas ut för

 1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,

 2. elev i gymnasieskolan som

  1. har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte har satts på kursen enligt 15 kap. 27 § skollagen, eller

  2. har fått betyget F i det grundskoleämne prövningen gäller eller om betyg inte har satts i grundskoleämnet enligt 15 kap. 27 § skollagen,

 3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,

 4. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering, eller

 5. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för betyget E.

SFS 2020:442

2 §

Avgiften får uppgå till högst 500 kronor.

SFS 1995:946

3 §

Avgift som avser prövning i grundskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800) tillfaller huvudmannen.

SFS 2016:452

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1124

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991, då förordningen (1984:631) om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen skall upphöra att gälla.

SFS 1995:946

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1996:1459

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1997.

SFS 2001:1206

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2007:53

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för betyg som har satts före ikraftträdandet.

SFS 2008:617

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2008.

SFS 2010:258

Denna förordning träder i kraft d. 28 juni 2010.

SFS 2011:535

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

2. Vid tillämpningen av 1 och 3 §§ ska med utbildning i svenska för invandrare jämställas motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100). Vidare ska vid tillämpningen av 1 § betyget E jämställas med betyget Godkänt och betyget F jämställas med betyget Icke godkänt.

SFS 2016:452

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2020:442

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2020.