Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2011:312.

Utkom från trycket den 2 juni 1992

Utfärdad den 7 maj 1992,

Inledande bestämmelser

1 §

I lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall finns föreskrifter om att kommuner och regioner får bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller regionen får bedriva inom skolväsendet. Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om uppdragsutbildning.

SFS 2019:1013

2 §

I förordningen avses med

  • reguljär utbildning: utbildning i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna, och

  • ordinarie elever: elever i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna.

SFS 2016:453

3 §

Uppdragsutbildning får inte försämra förutsättningarna för den reguljära utbildningen och möjligheterna att få sådan utbildning.

4 §

Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med ordinarie elever (samundervisning) eller i egna grupper (separat uppdragsutbildning).

Samundervisning skall följa gällande föreskrifter för respektive utbildning.

5 §

De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg enligt bestämmelserna för jämförbar reguljär utbildning i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna om

  1. uppdragsutbildningen följer en eller flera av de kurs- eller ämnesplaner som gäller för den jämförbara reguljära utbildningen, och

  2. lärarna har en kompetens som motsvarar vad som gäller för lärare inom den jämförbara reguljära utbildningen.

SFS 2016:453

6 §

[Upphävd g. F (2011:312).]

SFS 2011:312

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:395

Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 1992, då förordningen (1986:65) om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning skall upphöra att gälla.

SFS 2011:312

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

2. Vid tillämpningen av förordningen ska vuxenutbildning för utvecklingsstörda jämställas med särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare jämställas med utbildning i svenska för invandrare.

SFS 2016:453

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2019:1013

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.