Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Rubriken har denna lydelse enligt F 1993:1224.

Denna förordning upphör enligt F (2011:1108) att gälla den 15 december 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2011:1108).

Utfärdad den 11 juni 1992

Utkom från trycket den 24 juni 1992

Allmänna bestämmelser

1 §

I denna förordning meddelas föreskrifter om vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) utöver vad som föreskrivs i skollagen (1985:1100).

SFS 1993:1224

1 a §

I denna förordning avses med

arbetsplatsförlagd utbildning: kursplanelagd utbildning som genomförs på en arbetsplats utanför skolan,

kärnämnen:

  1. inom den del av grundläggande särvux som inte motsvarar träningsskolan: ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap, och

  2. inom gymnasial särvux: ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap.

Den som har det ledningsansvar som enligt 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100) vilar på rektorn ska också benämnas rektor.

SFS 2011:560

Läroplan

2 §

För särvux gäller en läroplan.

Läroplanen innehåller de övergripande målen och riktlinjerna för utbildningen.

Läroplanen fastställs av regeringen.

SFS 1994:893

Programmål

3 §

I programmål anges de närmare målen för grundläggande särvux.

I annan förordning finns bestämmelser om programmålen.

För gymnasial särvux gäller programmålen för gymnasiesärskolans nationella program. Från dessa mål får de avvikelser göras som betingas av vuxenutbildningens karaktär.

SFS 2006:1197

Kursplaner

4 §

För varje kurs skall det finnas en kursplan. Av kursplanen skall framgå dels kursens mål, dels den kunskapsnivå som alla elever minst skall ha uppnått vid kursens slut.

Kursplaner fastställs av Statens skolverk, om inte något annat följer av tredje stycket.

Kursplaner för lokala kurser fastställs av styrelsen för utbildningen.

SFS 2001:1130

Timplaner

5 §

I timplaner finns riktvärden för undervisningens omfattning.

Timplanerna för grundläggande särvux har den lydelse som framgår av bilagan till denna förordning.

För gymnasial särvux används den timplan för nationella program som framgår av bilaga 2 till gymnasieförordningen (2010:2039), med den uppdelning som görs av Statens skolverk enligt 13 kap. 12 § första stycket samma förordning.

SFS 2011:560

6 §

Timplanerna får överskridas och underskridas beroende på hur mycket undervisning eleverna behöver för att uppnå de kunskapsmål som anges i respektive kursplan. Styrelsen för utbildningen bestämmer antalet timmar som skall gälla för en kurs.

SFS 1994:893

Arbetsplaner

7 §

För genomförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan.

Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig berörd personal samt representanter för eleverna. Rektorn beslutar om arbetsplanen.

Arbetsplanen skall kontinuerligt följas upp och utvärderas.

SFS 1995:1266

Formulär

8 §

Statens skolverk fastställer de formulär som fordras för tillämpningen av denna förordning.

Utbildningen

Kurser

1 §

Kurser inom grundläggande särvux får delas upp på flera delkurser. En delkurs får inte omfatta mindre än 45 timmar.

En kurs inom gymnasial särvux får inte delas upp på delkurser.

SFS 2006:1197

2 §

Styrelsen för utbildningen bestämmer vilka kurser eller delkurser som skall anordnas.

Lokala kurser

3 §

Styrelsen för utbildningen får besluta att inrätta lokala kurser inom gymnasial särvux.

En lokal kurs skall ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt ämnesområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan.

SFS 1994:893

4 §

Styrelsen för utbildningen fastställer det antal timmar som undervisningen på en lokal kurs omfattar. Detta antal får inte understiga 45 timmar.

5 §

[har upphävts genom förordning (1994:893).]

SFS 1994:893

6 §

[har upphävts genom förordning (1994:893).]

SFS 1994:893

7 §

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om lokala kurser.

Ämnen

8 §

Utbildning som motsvarar den som ges inom träningsskolan anordnas i ämnena

  1. kommunikation och

  2. verklighetsuppfattning och omvärldskunskap.

9 §

Utbildning som motsvarar den som ges inom grundsärskolan utom träningsskolan anordnas i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi och biologi.

SFS 2011:560

9 a §

Gymnasial särvux får förekomma i alla ämnen som får finnas på ett nationellt program inom gymnasiesärskolan med undantag av idrott och hälsa.

SFS 1997:608

Uppdrag att anordna utbildning

10 §

I de fall vuxenutbildning för utvecklingsstörda anordnas enligt 12 kap. 9 § skollagen (1985:1100) får den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter endast överlämnas till uppdragstagaren om uppdragstagaren har fått ett tillstånd enligt förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning.

SFS 2010:255

Samverkan

11 §

Formerna för samverkan mellan elever och personal skall utvecklas med beaktande av de lokala förhållandena. Detta gäller i den mån det inte enligt författning eller kollektivavtal gäller särskilda bestämmelser för behandling av en viss fråga.

Studiegången

12 §

En elev får tas in för studier i en eller flera kurser eller delkurser.

SFS 1994:893

12 a §

Om elev har ett annat språk än svenska som modersmål får studiehandledningen ges på detta språk.

SFS 1997:608

13 §

Elever som inte når ett godtagbart studieresultat bör, innan frågan om att undervisningen skall upphöra tas upp till prövning, ges möjlighet till utökad studievägledning och till stödundervisning under en begränsad tid.

SFS 1997:608

Undervisningen

14 §

Undervisningen skall bedrivas som gruppundervisning. Enskild undervisning får anordnas om det finns särskilda skäl.

15 §

Rektor får befria en elev från delar av undervisningen med hänsyn till elevens kunskaper i delar av ett ämne eller av andra särskilda skäl.

Arbetsplatsförlagd utbildning

16 §

Rektorn beslutar vilka delar av en kurs i ett yrkesämne som skall förläggas till en arbetsplats utanför skolan.

Styrelsen för utbildningen ansvarar för att den arbetsplatsförlagda utbildningen uppfyller de krav som finns på utbildningen. I skolplanen bör redovisas de arbetslivskontakter som skolan har för anordnandet av den arbetsplatsförlagda utbildningen.

SFS 1994:893

Elever

Behörighet till gymnasial särvux

Rubriken har denna lydelse enl. F 2006:1197. SFS2006-1197

1 §

I 12 kap. 6 § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om vem som är behörig att delta i gymnasial särvux. I 3–5 §§ finns ytterligare bestämmelser om sådan behörighet.

SFS 2006:1197

2 §

[har upphävts genom förordning (1994:893).]

SFS 1994:893

3 §

För att vara behörig att tas emot som sökande till en kurs inom gymnasial särvux skall den sökande dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet.

SFS 2006:1197

4 §

Behörig att tas emot som sökande till en kurs i svenska som andraspråk inom gymnasial särvux är endast den som har ett annat språk än svenska som modersmål.

SFS 2006:1197

5 §

En elev i gymnasiesärskolan är inte behörig att tas emot i gymnasial särvux i en kurs om eleven under hela eller någon del av kurstiden i gymnasial särvux studerar samma kurs i gymnasiesärskolan.

SFS 2011:560

Urval mellan behöriga sökande till gymnasial särvux

Rubriken har denna lydelse enl F 2006:1197. SFS2006-1197

6 §

Om antalet platser är mindre än antalet behöriga sökande till en kurs inom gymnasial särvux skall företräde ges dem som har störst behov av utbildningen.

Vid urvalet skall det särskilt beaktas att sökande

  • inte tidigare har deltagit i motsvarande utbildning,

  • har behov av utbildningen för pågående eller planerad yrkesverksamhet eller står inför yrkesval.

SFS 2006:1197

Avgång från utbildningen m.m.

7 §

Föreskrifterna i 6 kap. 1–7 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning skall tillämpas i fråga om avgång, ledighet och disciplinära åtgärder.

SFS 2002:1014

Betyg m.m.

1 §

Betyg sätts på varje avslutad kurs eller delkurs inom den del av grundläggande särvux som inte motsvarar träningsskolan och inom gymnasial särvux.

Inom den del av grundläggande särvux som motsvarar träningsskolan ska ett intyg om att eleven har deltagit i kursen utfärdas efter avslutad kurs.

SFS 2011:560

1 a §

Som betyg skall någon av beteckningarna Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) användas. För den elev som inte uppnår betyget Godkänt utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen.

SFS 2006:1197

2 §

För en elev som har fått betyg på samtliga delkurser av en kurs skall ett sammanfattande betyg sättas på kursen i dess helhet.

SFS 1994:893

3 §

Betyg skall sättas av läraren. Om ett betyg beror på två eller flera lärares bedömning och lärarna inte kan enas, skall betyget sättas av rektorn.

Betygskriterier skall finnas för varje kurs. Kriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att eleven skall få betyget Godkänt. Inom gymnasial särvux skall även betygskriterier för betyget Väl godkänt finnas. I betygskriterierna kan även grund för bedömning ingå.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier för andra kurser än lokala kurser. Styrelsen för utbildningen fastställer betygskriterier för lokala kurser. Vid betygssättningen skall läraren som stöd använda dessa betygskriterier.

SFS 2006:1197

4 §

Betygen för samtliga elever ska föras i en betygskatalog. Detsamma gäller uppgifter i intyg om att eleverna har deltagit i kurser. Betygskatalogen ska utgöra den officiella dokumentationen över de betyg som har satts och de intyg som har getts. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs. Betygen och intygen ska kunna sammanställas för varje enskild elev.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om utformningen av betygskatalogen.

SFS 2008:121

5 §

En elev har rätt att få ett dokument som utvisar vilka kurser eller delkurser som eleven har slutfört inom särvux och vilka betyg som eleven har fått i de skilda ämnena (samlat betygsdokument). Eleven får själv bestämma vilka ämnen, kurser eller delkurser som skall ingå i dokumentet.

Ett samlat betygsdokument skall utfärdas av rektorn.

SFS 1994:893

6 §

I 26 § förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs om rättelse av skrivfel eller liknande. Rektorn får besluta om rättelse av betyg och intyg. Avser rättelsen en handling som har lämnats ut till eleven skall en ny sådan handling utfärdas och en anteckning om detta göras i betygskatalogen.

SFS 1994:893

7 §

[har upphävts genom förordning (1994:893).]

SFS 1994:893

Överklagande

1 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om skiljande från utbildningen, avstängning eller förvisning får dock inte överklagas.

I 10 kap. kommunallagen (1991:900) finns bestämmelser om laglighetsprövning.

SFS 2002:1014

2 §

[har upphävts genom förordning (1998:1212).]

SFS 1998:1212

Bilaga

Timplaner

Undervisningstid i timmar om 60 minuter för den del av grundläggande särvux som motsvarar träningsskolan och den del som motsvarar grundsärskolan utom träningsskolan.

Den del som motsvarar träningsskolan

Kommunikation

1 200

Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap

 

975

 

Totalt

 

2 175

 

Den del som motsvarar grundsärskolan utom träningsskolan

Svenska eller svenska som andraspråk

795

Engelska

 

360

 

Matematik

 

555

 

Samhällskunskap

 

90

 

Religionskunskap

 

50

 

Historia

 

50

 

Geografi

 

70

 

Fysik

 

65

 

Kemi

 

50

 

Biologi

 

90

 

Totalt

 

2 175

 

SFS 2011:560

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:736

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992 och tillämpas på undervisning som äger rum därefter, om inte annat föreskrivs nedan.

Genom förordningen upphävs förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda.

2. Äldre föreskrifter får tillämpas i fråga om kurser till vilka intagningen avslutats före d. 1 juli 1992.

3.

SFS 1993:796

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1993:1224

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1994:893

Denna förordning träder i kraft 1 juli 1994 och tillämpas på kurser som startar efter ikraftträdandet.

SFS 1994:1463

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995. Äldre bestämmelser får fortfarande tillämpas i fråga om kurser som har startat före ikraftträdandet.

SFS 1995:250

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1995:883

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1995:1266

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1996.

SFS 1997:608

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1997.

SFS 1998:1212

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 2001:1130

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:1014

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2006:1197

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007. De nya bestämmelserna i 4 kap. 1 a och 3 §§ skall tillämpas på betyg som sätts efter d. 1 juli 2007.

SFS 2008:121

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2008.

SFS 2010:255

Denna förordning träder i kraft d. 28 juni 2010.

SFS 2011:560

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.