Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 2011:570.

Utfärdad den 19 november 1992.

Utkom från trycket den 1 december 1992

1 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och vilken verksamhetsredovisning som ska lämnas för uppföljning och utvärdering enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800).

Föreskrifterna ska begränsas till vad som behövs för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål som har bestämts av riksdagen eller regeringen för utbildning inom skolväsendet och i särskilda utbildningsformer samt för annan pedagogisk verksamhet.

SFS 2011:570

1 a §

[[Ny beteckning – 3 § – och lydelse g. F (2012:167).]]

SFS 2012:167

2 §

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten enligt 26 kap. 28 § första stycket skollagen (2010:800) för huvudmannen för en fristående skola att bevara elevlösningar av de nationella proven.

SFS 2012:167

3 §

Statens skolinspektion får besluta att huvudmän inom skolväsendet ska lämna uppgifter om vid en skolenhet genomförda och rättade eller bedömda nationella prov som avses i 9 kap., 11 kap. eller 12 kap. skolförordningen (2011:185) och i 8 kap. gymnasieförordningen (2010:2039).

Uppgiftsskyldigheten ska fullgöras genom att huvudmännen överlämnar kopior av rättade eller bedömda elevlösningar av prov som har genomförts vid skolenheten till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna paragraf.

SFS 2017:1110

4 §

Om en huvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 § får Statens skolinspektion vid vite förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter.

Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos regeringen.

SFS 2012:167

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1083

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1998:1203

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 2004:597

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2005:610

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2005.

SFS 2008:404

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som lämnas av huvudmannen för sådan utbildning vid resurscenter som anordnas för elever som före d. 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).

SFS 2009:919

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2009.

SFS 2011:570

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2012:167

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2012.

SFS 2017:1110

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.