Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

Denna förordning upphör enligt F (2011:682) att gälla den 1 juli 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2011:682).

Utfärdad den 10 december 1992.

Utkom från trycket den 21 december 1992

Inledande bestämmelser

1 §

Torsås kommun får anordna distansundervisning motsvarande de nationella programmen eller ett specialutformat program i gymnasieskolan för elever från hela landet. Den utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas in som sådan utbildning som skall erbjudas enligt 5 kap. 5 § skollagen (1985:1100).

2 §

Torsås kommun utser en styrelse för utbildningen.

3 §

För den omedelbara ledningen skall det finnas en rektor.

4 §

Statens skolinspektion har tillsyn över undervisningen.

SFS 2008:620

5 §

Gymnasieförordningen (1992:394) samt övriga föreskrifter om gymnasieskolan som regeringen meddelar gäller i tillämpliga delar för verksamheten, om inte annat framgår av denna förordning.

Arbetets anordnande

6 §

Utbildningen anordnas som distansundervisning med studiehandledning. För utbildningen finns en studieplan. Studieplanen fastställs av Statens skolverk.

7 §

Studiehandledning anordnas i grupp eller enskilt samt i form av muntlig undervisning vid högst tre preparandkurser, som tillsammans omfattar högst 15 veckor, under studiegången.

8 §

Distansundervisning får för viss elev omfatta ett fjärde år, om det finns särskilda skäl och Statens skolverk medger det.

Elever

9 §

Beslut om intagning fattas av styrelsen för utbildningen.

10 §

Elevernas studieresultat skall fortlöpande registreras. Registreringen skall ske på sådant sätt att det finns möjlighet att följa varje elevs individuella studiearbete.

11 §

Betyg bestäms – med de undantag som anges i andra stycket – enligt föreskrifterna om prövning i 7 kap. 14 och 15 §§ gymnasieförordningen (1992:394).

Betyg i estetiska ämnen och i idrott och hälsa bestäms av studiehandledaren i respektive kurs.

Slutbetyg enligt 7 kap. 15 § tredje stycket gymnasieförordningen utfärdas av rektor vid den brevskola som svarar för undervisningen.

SFS 1999:1031

Resurser m. m.

12 §

Om kommunen för distansundervisning mottagit en elev som enligt 5 kap. 1 och 5 §§ skollagen (1985:1100) är behörig sökande till ett nationellt program och inte är hemmahörande i kommunen, har kommunen rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun.

Överklagande

Rubriken införd genom förordning 1998:1205. SFS1992-1261

13 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1998:1205

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1261

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993. Undervisningen får också omfatta utbildning som motsvarar läroplanen för de treåriga reguljära linjerna. Intagning till årskurs 1 på en linje får dock inte ske efter läsåret 1994/95.

SFS 1995:947

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1998:1205

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1999:1031

Denna förordning träder i kraft d. 2 jan. 2000 och skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter d. 1 juli 2000.

SFS 2006:1285

(Utkom d. 8 dec. 2006.)

Regeringen föreskriver att förordningen (2006:1093) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås skall utgå.

SFS 2008:620

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2008.