Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

1 kap. Inledande bestämmelser

1 kap. 1 §

I denna förordning finns det i anslutning till högskolelagen (1992:1434) bestämmelser för Sveriges lantbruksuniversitet. I övrigt gäller de bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100) som anges särskilt i denna förordning. SFS 2010:1115

1 kap. 1 a §

Lantbruksuniversitetet bedriver forskning samt utbildning på forskarnivå, avancerad nivå och grundnivå inom jord- och trädgårdsbruk, landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling, fiske och vattenbruk samt veterinärmedicin och husdjursskötsel. Dessutom bedriver Lantbruksuniversitetet fortlöpande miljöanalys. SFS 2011:924

1 kap. 1 c §

1 kap. 2 §

Lantbruksuniversitetet ska identifiera och analysera risker för att nya vetenskapliga rön och tekniker används i antagonistiskt syfte mot jordbruks- och livsmedelsproduktionen.
Uppgiften ska utföras efter samråd med berörda myndigheter. SFS 2012:29

1 kap. 3 §

Lantbruksuniversitetet ska vara nationellt organ enligt artikel IV i den i Rom den 19 november 1959 undertecknade konventionen som införlivar internationella poppelkommissionen med FAO:s verksamhet (SÖ 1992:85).
Som sådant organ ska Lantbruksuniversitetet
 • 1. följa det internationella arbetet enligt konventionen, och
 • 2. samordna det nationella arbetet inom ramen för konventionen.
SFS 2012:29

1 kap. 4 §

Lantbruksuniversitetet ska utföra riskvärderingar av växtskadegörare. I denna uppgift ingår i första hand att bistå Statens jordbruksverk i dess arbete med att förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare. SFS 2016:410

1 kap. 4 a §

1 kap. 4 b §

Internrevision

1 kap. 5 a §

Förvaltning av fast egendom och andra tillgångar

1 kap. 6 §

Lantbruksuniversitetet förvaltar universitetets fasta egendom och andra tillgångar. SFS 2010:1115

Tjänsteexport

1 kap. 6 a §

Lantbruksuniversitetet får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med universitetets uppgifter i övrigt. SFS 2010:1115

Avgifter

1 kap. 7 §

Lantbruksuniversitetet får ta ut avgift för djursjukvård, uppdragsforskning, provning av växtsorters odlings- och bruksvärde och för verksamhet i övrigt som är förenlig med universitetets uppgifter. SFS 2010:593

1 kap. 8 §

1 kap. 8 a §

1 kap. 8 b §

1 kap. 9 §

1 kap. 10 §

1 kap. 11 §

1 kap. 12 §

2 kap. Styrelse, rektor och övrig organisation

Högskoleförordningens tillämpning

2 kap. 1 §

Bestämmelserna i 2 kap. högskoleförordningen (1993:100) om styrelse, rektor och övrig organisation gäller för Lantbruksuniversitetet med undantag för 7 a och 16 §§. SFS 2010:1115

Styrelsens sammansättning

2 kap. 2 §

Lärarna och forskarna har rätt att utse tre ledamöter i styrelsen. Om regeringen beslutar enligt 2 kap. 1 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) att styrelsen ska bestå av ordföranden och tio andra ledamöter, har lärarna och forskarna rätt att utse två ledamöter i styrelsen. De ledamöter som lärarna och forskarna utser ska utses genom val inom Lantbruksuniversitetet. Universitetet får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.
Studenterna har rätt att utse tre ledamöter i styrelsen. Om regeringen beslutar enligt 2 kap. 1 § andra stycket högskoleförordningen att styrelsen ska bestå av ordföranden och tio andra ledamöter, har studenterna rätt att utse två ledamöter i styrelsen.
Ordföranden och de övriga ledamöter som enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) ska utses av regeringen, utses efter förslag enligt 2 kap. 7 b § högskoleförordningen. Förslaget ska föregås av ett samråd inom och utom universitetet och avse personer med kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för universitetets utbildnings-, forsknings-, miljöanalys- och samverkansuppdrag. I förslaget ska en jämn könsfördelning bland ledamöterna beaktas.
De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101). SFS 2018:1132

2 kap. 2 a §

Bibliotek

2 kap. 3 §

Vid Lantbruksuniversitetet ska det finnas ett vetenskapligt bibliotek som är gemensamt för universitetet och Statens veterinärmedicinska anstalt.
Biblioteket ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. SFS 2010:1115

2 kap. 3 a §

2 kap. 4 §

2 kap. 5 §

2 kap. 6 §

2 kap. 6 a §

2 kap. 7 §

2 kap. 8 §

2 kap. 9 §

2 kap. 10 §

2 kap. 11 §

2 kap. 12 §

2 kap. 13 §

2 kap. 14 §

2 kap. 15 §

3 kap.

3 kap. 1 §

3 kap. 2 §

3 kap. 3 §

3 kap. 4 §

3 kap. 5 §

3 kap. 6 §

3 kap. 7 §

3 kap. 8 §

3 kap. 9 §

4 kap. Anställningar vid Lantbruksuniversitetet

4 kap. 1 §

För anställningar som lärare, doktorand och amanuens vid Lantbruksuniversitetet gäller 4 och 5 kap. högskoleförordningen (1993:100).
Beslut om anställningar får fattas i den utsträckning det finns medel. SFS 2017:285

4 kap. 2 §

4 kap. 3 §

4 kap. 4 §

4 kap. 5 §

4 kap. 6 §

4 kap. 7 §

Hos Lantbruksuniversitetet får i övrigt finnas personal om det behövs och det finns medel. SFS 1998:1020

4 kap. 7 a §

4 kap. 8 §

4 kap. 9 §

5 kap. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

5 kap. 1 §

Inom en utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå får vid Lantbruksuniversitetet avläggas endast de examina som anges i bilagan till denna förordning. I bilagan anges också på vilken nivå en viss examen skall avläggas och vilka krav som skall uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning). Bilagan innehåller även bestämmelser om examensbenämning och om översättning av examensbenämningen. SFS 2006:1405

5 kap. 1 a §

Lantbruksuniversitetet får delta i ett utbildningssamarbete som anges i 1 kap. 17 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) bara om samarbetet grundas på en skriftlig överenskommelse. En sådan överenskommelse får Lantbruksuniversitetet ingå med
 • 1. ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen,
 • 2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller
 • 3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.
SFS 2009:1070

5 kap. 2 a §

De krav på särskild behörighet som ställs ska anges i områdesbehörigheter. Var och en av dessa områdesbehörigheter består av behörighetskurser och sådana meritkurser som avses i 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100). Behörighetskurser är de kurser i ett visst ämne som ställs som krav enligt 7 kap. 8 § första stycket 1 högskoleförordningen.
Områdesbehörigheter kan också omfatta sådana krav som anges i 7 kap. 8 § första stycket 2 högskoleförordningen. SFS 2007:719

5 kap. 2 b §

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka områdesbehörigheter som ska finnas. SFS 2012:740

5 kap. 2 c §

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilken områdesbehörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan till denna förordning. SFS 2012:740

5 kap. 2 d §

Lantbruksuniversitetet får, i den mån krav på särskild behörighet ställs, bestämma vilka områdesbehörigheter som ska gälla för andra utbildningar än de som avses i 2 c §. SFS 2007:719

5 kap. 2 e §

5 kap. 2 e § betecknades tidigare 5 kap. 2 b §

Andra särskilda prov än högskoleprovet får användas som urvalsgrund endast i fråga om utbildningar som förbereder för yrkesområden som ställer krav på vissa personliga egenskaper eller särskild kompetens.
Lantbruksuniversitetet beslutar om tillstånd att använda proven och om de villkor som skall gälla för användningen. Universitetet kan besluta om undantag från 7 kap. 13 § första stycket högskoleförordningen (1993:100). SFS 2007:720

5 kap. 3 a §

Lantbruksuniversitetet kan utse även den som inte har anställning som lärare till examinator på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. SFS 2009:868

5 kap. 4 §

Disciplinära åtgärder mot studenter vid Lantbruksuniversitetet får vidtas enligt bestämmelserna i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100). SFS 1998:1020

5 a kap. Öppen nätbaserad utbildning

5 a kap. 1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om öppen nätbaserad utbildning. Sådan utbildning är inte utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som det finns bestämmelser om i 5 kap. SFS 2018:1331

5 a kap. 2 §

Med öppen nätbaserad utbildning avses utbildning som ges via internet och som är öppen för alla, utan förkunskapskrav.
Öppen nätbaserad utbildning får anordnas om den knyter an till och främjar den högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som Lantbruksuniversitetet får utfärda examen för eller den forskning som bedrivs vid universitetet. SFS 2018:1331

5 a kap. 3 §

För öppen nätbaserad utbildning gäller inte övriga bestämmelser om utbildning, studenter och doktorander i denna förordning eller i högskoleförordningen (1993:100).
Hänvisningar till denna förordning i andra förordningar omfattar bestämmelser i detta kapitel enbart om det anges särskilt. SFS 2018:1331

5 a kap. 4 §

Lantbruksuniversitetet får anordna prov för deltagarna och sätta betyg på en genomgången öppen nätbaserad utbildning eller del av en sådan utbildning.
Universitetet får meddela föreskrifter om prov och betyg. SFS 2018:1331

5 a kap. 5 §

Lantbruksuniversitetet får utfärda utbildningsintyg till deltagare som genomgått utbildningen.
Universitetet får meddela föreskrifter om utbildningsintyg. SFS 2018:1331

5 a kap. 6 §

Lantbruksuniversitetet får meddela ytterligare föreskrifter om öppen nätbaserad utbildning. SFS 2018:1331

6 kap. Överklagande m. m.

6 kap. 1 §

För överklagande av beslut fattade av Lantbruksuniversitetet gäller bestämmelserna i 12 kap. högskoleförordningen (1993:100). SFS 2010:1115

6 kap. 2 §

6 kap. 2 a §

6 kap. 3 §


SFS 1993:221

 • Denna förordning 15 träder i kraft den 1 juli 1993, om inte annat föreskrivs i andra stycket.
 • Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.
 • Ärenden vid Lantbruksuniversitetet som inte har avgjorts vid utgången av juni 1993 skall handläggas enligt föreskrifterna i denna förordning, om inte annat är särskilt föreskrivet. Vid behov skall styrelsen meddela närmare föreskrifter om handläggningen av sådana ärenden.
 • De som har påbörjat utbildning på linjer före den 1 juli 1993 skall ges möjlighet att slutföra utbildningen enligt äldre föreskrifter. Möjligheten kvarstår dock längst till och med den 30 september 2000.
 • De som har påbörjat utbildning före den 1 juli 1993 har, även i de fall det inte är fråga om utbildning på linjer, rätt att få examen enligt äldre föreskrifter till och med den 30 september 2000.
 • Den som har antagits till en utbildning före den 1 juli 1993 och fått anstånd till tid därefter skall anses vara antagen till motsvarande utbildning enligt de nya bestämmelserna.
 • Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut eller förslag som har meddelats eller lämnats före den 1 juli 1993. Detta gäller inte beslut eller förslag som har meddelats eller lämnats enligt de nya bestämmelserna.
SFS 1999:990

SFS 1994:1109

Denna förordning 16 träder i kraft den 1 juli 1994.

SFS 1995:266

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1995:1010

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

SFS 1995:1391

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1996.

SFS 1995:355

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1996.

SFS 1996:811

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996.

SFS 1997:39

 • Denna förordning 22 träder i kraft den 1 mars 1997.
 • Sökande som uppfyller kraven på allmän behörighet enligt föreskrifter som gällde före den 1 juli 1993 skall intill utgången av år 1999 anses ha grundläggande behörighet.
 • Den som har fullföljt ett nationellt eller ett specialutformat program i gymnasieskolan och som i sitt avgångsbetyg eller slutbetyg helt eller delvis har betyg enligt de bestämmelser som gällde före den 1 juli 1994 skall anses ha grundläggande behörighet. Detsamma gäller den som har fullföljt motsvarande utbildning och har motsvarande betyg från gymnasial vuxenutbildning. Det gäller också den som har avgångsbetyg från fyra-, tre- eller tvåårig linje i gymnasieskolan och den som har motsvarande betyg från statlig eller kommunal vuxenutbildning under förutsättning att den sökande uppfyller kraven på allmän behörighet enligt föreskrifter som gällde före den 1 juli 1993. Detsamma gäller slutligen den som före den 1 juli 1998 har fått ett intyg från en folkhögskola om allmän behörighet för högskolestudier.

SFS 1998:16

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

SFS 1998:21

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

SFS 1998:108

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998.

SFS 1998:1020

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1 kap. 4 a, 5 a och 10 §§ den 1 september 1998, i fråga om 6 kap. 3 och 4 §§ den 1 oktober 1998, och i övrigt den 1 januari 1999. Har ett beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren för antagning till grundläggande högskoleutbildning meddelats före den 1 november 1998 gäller 6 kap. 2 § i sin lydelse före detta datum i fråga om rätten att överklaga.
SFS 1998:1274

SFS 1998:1273

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998. Har ett beslut meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga.

SFS 1998:1585

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1999:229

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1999.

SFS 1999:990

 • Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 • Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
 • Den som före den 1 januari 2000 har fullgjort vad som krävs för att få en generell högskoleexamen med hippologisk inriktning uppnår hippologexamen.

SFS 2000:263

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 i fråga om 2 kap. 3 § och i övrigt den 1 juli 2000.

SFS 2000:652

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2000.

SFS 2000:1058

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2001:109

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

SFS 2001:587

 • Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.
 • Den som före den 31 december 2000 har påbörjat utbildning till hortonom har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till och med den 30 september 2008.
 • Den som före den 31 december 2000 har påbörjat utbildning till landskapsingenjör har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till och med den 31 januari 2005.
SFS 2002:115

SFS 2001:739

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2001.

SFS 2002:83

 • Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.
 • Har ett beslut som avses i 6 kap. 2 § meddelats före den 1 april 2002, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga.

SFS 2002:115

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2002.

SFS 2002:691

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

SFS 2003:22

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003

SFS 2003:289

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

SFS 2004:164

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

SFS 2004:723

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

SFS 2006:1246

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

SFS 2006:1405

1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2007 i fråga om 2 kap. 3 § och i övrigt den 1 januari 2007. 5 kap. 2 och 3 §§ samt de nya föreskrifterna i bilagan skall dock tillämpas först vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 2007 eller vid anställning av doktorand därefter samt, om annat inte framgår av 3 eller 4, i fråga om utbildning som bedrivs efter utgången av juni 2007 eller examina som utfärdas därefter.
2. Äldre föreskrifter skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar före den 1 juli 2007 eller vid anställning av doktorand dessförinnan samt i fråga om utbildning som bedrivs före den 1 juli 2007 eller examina som utfärdas dessförinnan.
3. Äldre föreskrifter skall tillämpas i fråga om kurser eller motsvarande del av utbildning på forskarnivå som börjar före den 1 juli 2007 och fortsätter därefter.
4. Äldre föreskrifter skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången av juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.
5. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre föreskrifterna i bilagan och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildning, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre föreskrifterna, dock längst till och med utgången av juni 2015.
6. En poäng som före den 1 juli 2007 angetts för omfattningen av grundläggande högskoleutbildning eller forskarutbildning motsvaras av en och en halv högskolepoäng enligt de nya föreskrifterna.
7. Omfattningen av en examen som enligt 4 och 5 får avläggas efter utgången av juni 2007 enligt de äldre föreskrifterna i bilagan, skall anges i poäng enligt de äldre föreskrifterna. I examensbeviset för en examen som avses i 5 skall också anges examens motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt de nya föreskrifterna.
8. Uttrycket utbildning på forskarnivå i de nya föreskrifterna motsvarar vad som i de äldre föreskrifterna benämns forskarutbildning.
9. Om det för en examen på avancerad nivå som utfärdas enligt de nya föreskrifterna ställs krav på tidigare utbildning eller examen på grundnivå, skall även den som har motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning kunna uppfylla kraven för examen.
10. Om det för tillträde till utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå ställs krav på tidigare utbildning på grundnivå eller avancerad nivå med viss omfattning eller på examen från sådan utbildning, skall även den som har en motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning vara behörig.
11. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av år 2015.
12. Den som har antagits till grundläggande högskoleutbildning och fått anstånd med att påbörja studierna till efter den 1 juli 2007 skall anses vara antagen till motsvarande utbildning enligt de nya föreskrifterna. Detta gäller dock inte om den som har antagits har valt att utnyttja sin rätt enligt 5.
13. Av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:173) om ändring i högskolelagen (1992:1434) följer att beslut om tillstånd att utfärda examina som regeringen eller Högskoleverket har fattat med stöd av äldre föreskrifter gäller fortfarande.
14. De äldre föreskrifterna i 6 kap. 1 § gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats med tillämpning av äldre föreskrifterna.

SFS 2007:631

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2007.

SFS 2007:632

1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007 i fråga om 5 kap. 2 c § och i övrigt den 1 januari 2010.
2. Bestämmelsen i 5 kap. 2 § i fråga om hänvisningen till 6 kap. 11 b–11 f §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.
SFS 2009:1071

SFS 2007:720

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007.

SFS 2007:1049

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

SFS 2008:949

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2009:868

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009 i fråga om 2 kap. 2 a §, 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 7 a § samt 5 kap. 3 a § och i övrigt den 1 juli 2010.

SFS 2009:1070

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bestämmelserna i 5 kap. 1 a § och i 5 kap. 3 § i fråga om hänvisningen till 6 kap. 11 b–11 f §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.

SFS 2010:593

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

SFS 2010:1115

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. I fråga om den som före den 1 januari 2011 har anställts som statsagronom, statshortonom eller statsveterinär gäller de äldre bestämmelserna i 4 kap. 2, 3 och 9 §§ så länge anställningen pågår.
3. Om ett förfarande om anställning som statsagronom, statshortonom eller statsveterinär har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 2011, gäller de äldre bestämmelserna i 4 kap. 1–3 §§, 4 § första–tredje styckena och 5 §. Vid tilllämpning av de äldre bestämmelserna ska de uppgifter som en fakultetsnämnd eller motsvarande organ ansvarar för i stället handhas av personer eller den grupp av personer som Lantbruksuniversitetet beslutar.
4. De äldre bestämmelserna i 4 kap. 7 a § gäller i fråga om ärenden om befordran som har inkommit till Lantbruksuniversitetet men som inte har avslutats före den 1 januari 2011.
5. De äldre bestämmelserna i 6 kap. gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats med tillämpning av äldre bestämmelser.

SFS 2011:924

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

SFS 2012:29

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

SFS 2012:740

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

SFS 2013:324

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

SFS 2016:410

Denna förordning träder i kraft 1 juli 2016.

SFS 2016:746

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

SFS 2017:285

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för doktorander med utbildningsbidrag som lämnas senast den 30 juni 2022.

SFS 2017:914

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter utgången av december 2017.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för djursjukvårdarutbildning som bedrivs och djursjukvårdarexamina som utfärdas före den 1 januari 2018.
4. Trots 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om djursjukvårdarexamina som utfärdas efter utgången av december 2017, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.
5. Den som före den 1 januari 2018 har påbörjat en utbildning till en djursjukvårdarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2021.

SFS 2018:1132

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.
2. Förordningen tillämpas första gången när ledamöter i styrelsen ska utses för tiden från och med den 1 maj 2020.

SFS 2018:1331

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

SFS 2018:1505

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 5 kap. 2 § och i övrigt den 1 januari 2019.
2. När Universitets- och högskolerådet eller Lantbruksuniversitetet med stöd av de nya 5 kap. 2 b–2 d §§ meddelar föreskrifter ska de föreskriva att bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.
3. Bestämmelserna i 5 kap. 2 och 2 a §§ i den nya lydelsen ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.
4. Bestämmelsen i 5 kap. 2 § i den nya lydelsen ska, såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100), tillämpas första gången vid prov som genomförs våren 2022.
5. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om antagning till utbildning som börjar före den 1 juni 2022.