Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1993:921) om Centrum för idrottsforskning

Denna förordning har enligt F (2002:787) upphört att gälla den 1 januari 2003.

Utfärdad den 17 juni 1993.

Utkom från trycket den 30 juni 1993

Uppgifter

1 §

Vid Idrottshögskolan i Stockholm skall finnas Centrum för idrottsforskning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område. Centrumet skall också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra engagerade inom området.

SFS 2001:1257

Organisation

2 §

Centrumet leds av en styrelse bestående av en ordförande och elva andra ledamöter. Ordföranden utses av regeringen. Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Idrottshögskolan i Stockholm och Lärarhögskolan i Stockholm utser vardera en ledamot. Riksidrottsförbundet utser två ledamöter. Samtliga ledamöter utses för en bestämd tid av högst tre år.

För varje ledamot utom ordföranden får finnas en ersättare. Ersättaren utses på samma sätt och för samma tid som ledamoten.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

SFS 2001:1257

3 §

Styrelsen utser en föreståndare för centrumet för en tid av högst tre år.

4 §

Till styrelsen finns knutet ett vetenskapligt råd som består av en ordförande och fyra andra ledamöter. Ordföranden i rådet får inte ingå i styrelsen men utses av den. De andra ledamöterna utses av Vetenskapsrådet.

SFS 2000:1201

5 §

Det vetenskapliga rådet har till uppgift att inför styrelsen svara för den vetenskapliga bedömningen av ansökningar om forskningsstöd.

6 §

[Upphävd g. F (2001:1257).]

SFS 2001:1257

Styrelsens uppgifter

7 §

Styrelsen skall

  1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet och dess arbetsformer,

  2. besluta om disposition av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet, i ärenden som förutsätter vetenskapliga bedömningar efter hörande av det vetenskapliga rådet,

  3. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Idrottshögskolan i Stockholm.

SFS 2001:1257

Ärendenas handläggning

8 §

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:921

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1994:1172

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1994.

SFS 1995:445

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1995.

SFS 2000:1201

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:1257

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.