Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1994:1133) om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige vid studier i annat land

Denna förordning har enligt F (2002:965) upphört att gälla vid utgången av december 2002.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelse:

Den upphävda författningen gäller dock fortfarande för förmån som avser tid före utgången av december 2002.

utkom den 5 juli 1994

utfärdad den 23 juni 1994

1 §

Som bosättningstid i Sverige enligt 5 kap. 6 § första stycket f lagen (1962:381) om allmän försäkring tillgodoräknas tid under vilken en person som inte fyllt 26 år bedriver studier i annat land. Tillgodoräknande görs under förutsättning

  1. att studierna berättigar till studiemedel enligt 4 kap. studiestödslagen (1973:349),

  2. att studietiden överstiger ett år, samt

  3. att personen omedelbart före studiernas början varit bosatt i Sverige minst ett år.

Med bosättningstid i Sverige enligt första stycket 3 jämställs tid som enligt 5 kap. 6 § första stycket c-e och femte-sjunde styckena lagen om allmän försäkring tillgodoräknas som bosättningstid i Sverige.

2 §

Den som vill att bosättningstid i Sverige tillgodoräknas enligt 1 § skall skriftligen ansöka om det hos den allmänna försäkringskassan. Ansökan skall ha kommit in till försäkringskassan inom tre år från det år då studierna avslutades. Om det finns särskilda skäl får en ansökan prövas även om den kommit in för sent.

3 §

Riksförsäkringsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1133

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994 och tillämpas i fråga om studietid från och med den 1 januari 1993. Om en ansökan enligt 2 § avser studier som avslutats under år 1993 skall den ha kommit in till försäkringskassan före utgången av år 1997.