Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:203 Utkom från trycket den 11 april 2006Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 23 mars 2006.Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. dels att 8 kap. 1 a § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 6 kap. 20 a och 20 b §§, samt närmast före 6 kap. 20 a respektive 20 b § två nya rubriker av följande lydelse. 6 kap.Frånvaro20 a §20 a §Om en elev utan giltig anledning uteblir från skolarbetet skall rektorn, om eleven är under 18 år och inte heller ingått äktenskap, se till att en kontakt upprättas mellan skolan och elevens vårdnadshavare.Ordningsregler 20 b §20 b §Rektorn ansvarar för att det finns ordningsregler för varje skola. Dessa skall utarbetas och följas upp under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna.8 kap.1 a §1 a § Senaste lydelse 2000:1111.Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas.Eleven och, om eleven inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap, elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANNils Cederstierna(Utbildnings- och kulturdepartementet)