Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 juni 2006.Regeringen föreskriverJfr prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06.160. att 7 kap. 5, 9–11, 13, 18 och 19 §§ högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. samt bilaga 3 till förordningen skall ha följande lydelse.7 kap.5 §5 §Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som fått bevis om gymnasieexamen enligt 5 kap. 4 c § fjärde stycket skollagen (1985:1100),fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i gymnasiearbetet,fått samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng, varav minst 650 poäng avser kärnämneskurser, har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 2 eller 3, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket 4.9 §9 §De krav på särskild behörighet som ställs skall anges i områdesbehörigheter. Var och en av dessa områdesbehörigheter består av behörighetsämnen och sådana meritämnen som avses i 18 §. Behörighetsämnen anger den kursnivå i ett visst ämne som ställs som krav enligt 8 § första stycket 1.Områdesbehörigheter kan också omfatta sådana krav som anges i 8 § första stycket 2.Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilka områdesbehörigheter som finns.10 §10 §Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilken områdesbehörighet som skall gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilaga 2 till denna förordning (examensordningen). Högskolan får, i den mån krav på särskild behörighet ställs, bestämma vilka områdesbehörigheter som skall gälla för övriga utbildningar. 11 §11 §Om det finns särskilda skäl, får Högskoleverket medge att högskolan för tillträde till en viss utbildning ställer upp andra krav enligt 8 § första stycket än de som följer av den områdesbehörighet som behövs för den utbildningen. 13 §13 §Vid urval till en utbildning skall platserna fördelas som följer: minst en tredjedel på grundval av betyg, minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, varav hälften fördelas på grundval av poäng för enbart högskoleprovet och hälften på grundval av poäng för högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet, ochhögst en femtedel på grundval av de av högskolan enligt 23 § bestämda urvalsgrunderna.Vissa närmare bestämmelser om platsfördelning på grundval av betyg finns i bilaga 3 till denna förordning. För övriga sökande med betyg som inte omfattas av bilagan får Högskoleverket meddela föreskrifter om i vilken av de grupper som anges i bilaga 3 punkten 1 som platsfördelning skall ske. 18 §18 §Vissa bestämmelser om hur betyg skall värderas finns i bilaga 3.I varje områdesbehörighet skall det utöver sådana behörighetsämnen som avses i 9 § ingå meritämnen. Meritämnena anger vilka kurser i ett ämne från gymnasial utbildning som är särskilt meriterande vid urval. Meritämnen skall avse fördjupning i ett ämne. Med fördjupning avses minst en kursnivå över kärnämnesnivån eller en kursnivå utöver det behörighetskrav som Högskoleverket enligt 9 § har föreskrivit för ämnet i områdesbehörigheten. Fördjupning i matematik och vart och ett av de moderna språken franska, spanska och tyska från och med den nivå som skulle ha krävts som särskild behörighet för tillträde till högskoleutbildning i språkkurser är alltid meritämnen, även i de fall det inte ställs krav på särskild behörighet.Meritämnen kan också avse kurser i yrkesämnen och andra för utbildningen särskilt värdefulla kurser. Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilka kurser som för varje områdesbehörighet är meritämnen eller vilken fördjupning som krävs enligt tredje stycket.Högskoleverket får meddela föreskrifter i övrigt om värdering av betyg.19 §19 §Högskoleverket får meddela föreskrifter om vad betyg utfärdade enligt äldre bestämmelser och betyg från utländsk utbildning skall anses motsvara i förhållande till de krav som anges i 5 § första stycket 1–3. Bilaga 3 Senaste lydelse 1998:1003. PLATSFÖRDELNING PÅ GRUNDVAL AV BETYG OCH MERITVÄRDERING AV BETYG I denna bilaga finns det enligt vad som anges i 7 kap. 13 § andra stycket och 18 § första stycket vissa bestämmelser om hur platser skall fördelas vid urval på grundval av betyg och hur betyg skall värderas. Platsfördelning på grundval av betyg 1. Vid urval på grundval av betyg enligt 7 kap. 13 § första stycket 1 skall platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en av följande fyra grupper.Grupp I: sökande med – betyg från gymnasieskolan, och – betyg från gymnasial vuxenutbildning, om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning. Grupp II: sökande med betyg från gymnasieskolan i kombination med betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där, om betyg från gymnasial vuxenutbildning eller betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen. Grupp III: sökande med betyg från utländsk utbildning som motsvarar kraven i 7 kap. 5 § första stycket 1–3. Grupp IV: sökande med studieomdöme från folkhögskola.2. Sedan platserna har fördelats i respektive grupp skall antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna andel skall tillföras grupp I. Meritvärdering av betyg 3. Meritvärdering skall ske i två steg: först meritvärderas de betyg som den sökande åberopar och därefter skall poäng för meritämnen läggas till. Sökande med gymnasieexamen från gymnasieskolan Siffervärde 4. Betygen som ingår i ett fullständigt program från gymnasieskolan skall ges följande siffervärden:
Icke godkänt (IG) 
Godkänt (G) 
10 
Väl godkänt (VG) 
15 
Mycket väl godkänt (MVG) 
20 
Betygsvärde 5. Siffervärdet för varje betyg i ett ämne skall multipliceras med det antal gymnasiepoäng som det betyget omfattar, varvid ett betygsvärde fås. För att få betygsvärdet i de fall betyget Icke godkänt har satts i ett ämne skall betyget på närmast tidigare kurs som ingår i ämnet med lägst betyget Godkänt i stället multipliceras med det antal gymnasiepoäng som betyget i ämnet då omfattar. Vid uträkning av ett betygsvärde skall betyg i ett ämne som ingår i ett fullständigt program från gymnasieskolan ersättas av ett betyg som den sökande har i samma eller motsvarande ämne, om sistnämnda betyg är högre och omfattar samma antal gymnasiepoäng. Sammanlagt betygsvärde och jämförelsetal 6. Det sammanlagda betygsvärdet för alla betyg som ingår i ett fullständigt program från gymnasieskolan skall divideras med 2 500, varvid ett jämförelsetal fås. Jämförelsetalet skall anges med två decimaler. Betyg i behörighetsämnen 7. Betyg i behörighetsämnen som avses i 7 kap. 9 § och som inte ingår i ett fullständigt program från gymnasieskolan skall meritvärderas enligt 4 och 5. Det sammanlagda betygsvärdet skall för att få jämförelsetalet i stället för vad som anges i 6 divideras med det samlade antal gymnasiepoäng som har meritvärderats. Betyg som inte avser behörighetsämnen och som inte ingår i ett fullständigt program skall inte meritvärderas enligt 4 och 5. Meritpoäng 8. Sedan jämförelsetalet har uträknats skall betyg i meritämnen tillgodoräknas som meritpoäng. Betyg i varje sådant meritämne som avses i 7 kap. 18 § med lägst betyget Godkänt skall ge en (1) meritpoäng.Högst får tre (3) meritpoäng adderas till jämförelsetalet, varav två (2) meritpoäng skall avse såväl fördjupning i ämnet matematik som i ett av de moderna språken franska, spanska och tyska enligt 7 kap. 18 § tredje stycket. Högskoleverket får meddela föreskrifter om hur betyg utfärdade för den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som infördes hösten 2000 skall tillgodoräknas meritpoäng. Sökande med slutbetyg eller samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning 9. Vad som anges i 3–5 och 7–8 gäller också sökande med slutbetyg eller samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning. För att få ett jämförelsetal skall i fråga om slutbetyg det sammanlagda betygsvärdet divideras med det antal gymnasiepoäng som ingår i slutbetyget, dock med lägst 2 350. Samtliga betyg i ett samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning skall meritvärderas. För att få ett jämförelsetal skall det sammanlagda betygsvärdet divideras med det antal gymnasiepoäng som har meritvärderats, dock med lägst 2 350. Högskoleverket får meddela föreskrifter om hur betyg utfärdade för den som har påbörjat gymnasial vuxenutbildning enligt de kursplaner som infördes den 1 juli 2001 skall tillgodoräknas meritpoäng.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. 2. De nya bestämmelserna skall tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 2010. 3. Den som före den 1 januari 2010 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning respektive för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare enligt bestämmelserna i förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) skall även därefter anses ha grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. 4. De nya bestämmelserna i bilaga 3 skall tillämpas på betyg som har utfärdats enligt de bestämmelser som gäller för gymnasial utbildning som har påbörjats efter utgången av juni 2007. För övriga betyg skall de nya bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i bilaga 3 tillämpas och i övrigt skall bilagan i dess äldre lydelse tillämpas. 5. Den nya bestämmelsen i bilaga 3 punkterna 3 och 8 skall tillämpas även på betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 och i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001.På regeringens vägnarLEIF PAGROTSKYCharlotte Abrahamsson(Utbildnings- och kulturdepartementet)