Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1

  • dels att 2 kap. 3 och 5 §§ skall ha följande lydelse,
  • dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 3 §

2Styrelsen för Lantbruksuniversitetet beslutar
  • 1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och om universitetets organisation,
  • 2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt,
  • 3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och granskningsrapporter,
  • 4. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av den,
  • 5. om viktigare föreskrifter,
  • 6. om de antagningordningar som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket och 8 kap. 3 § tredje stycket högskoleförordningen (1993:100),
  • 7. om den anställningsordning som nämns i 4 kap. 14 § högskoleförordningen, och
  • 8. i övriga frågor som är av principiell vikt eller som enligt andra bestämmelser i denna förordning skall beslutas av styrelsen.

2 kap. 3 a §

Lantbruksuniversitetet skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).
Det som anges i 5 och 9–11 §§ internrevisionsförordningen om chefen för myndigheten och styrelsen, skall gälla styrelsen för Lantbruksuniversitetet.

2 kap. 5 §

3Andra frågor än de som avses i 3 och 3 a §§ avgörs av rektor.

SFS 2006:1246

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse 2003:289.
Senaste lydelse 1994:1109.