Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1288 Utkom från trycket den 8 december 2006Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 30 november 2006.Regeringen föreskriverJfr prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313 och prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU3, rskr. 2006/07:8. i fråga om gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. att 1 kap. 6 §, 2 kap. 17 § och 7 kap. 4 § skall ha följande lydelse.1 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2006:951.För varje kurs och för projektarbetet skall det finnas en kursplan. Det skall av kursplanen framgå dels kursens mål och målen för projektarbetet, dels den kunskapsnivå som alla elever minst skall ha uppnått vid kursens slut eller efter genomfört projektarbete. Kursplanen skall ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen.Statens skolverk får meddela föreskrifter om kursplaner.Styrelsen för utbildningen fastställer kursplaner för lokala kurser enligt de riktlinjer som framgår av första stycket och av 2 kap. 14 och 16 §§.2 kap.17 §17 § Senaste lydelse 2006:951.Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om lokala inriktningar och kurser.7 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2006:951.Det skall finnas betygskriterier för alla kurser som får förekomma i gymnasieskolan och för projektarbete. Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier för andra kurser än lokala kurser och för projektarbete. Styrelsen för utbildningen fastställer betygskriterier för lokala kurser. Vid betygssättningen skall läraren använda dessa betygskriterier.Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att eleven skall få något av betygen Godkänt, Väl godkänt respektive Mycket väl godkänt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. De nya betygsbenämningarna i 7 kap. 4 § skall tillämpas på betyg som sätts efter den 1 juli 2007.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDNils Cederstierna(Utbildnings- ochkulturdepartementet)