Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1324 Utkom från trycket den 15 december 2006Förordning om ändring i förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 23 november 2006.Regeringen föreskriverJfr prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160 och bet. 2005/06:UbU15, rskr. 2005/06:214. i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. att 2 kap. 2 § samt bilaga 2 till förordningen i stället för deras lydelse enligt förordningen (2006:1053) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2003:343.Styrelsen för en högskola skall själv besluta i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt, om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter, om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, om viktigare föreskrifter, a) om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, b) om disciplinansvar, c) om åtalsanmälan, d) om avstängning eller läkarundersökning, om den antagningsordning som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket, om den anställningsordning som nämns i 4 kap. 14 §, och i frågor i övrigt som är av principiell vikt. Av bestämmelserna i 2 kap. 7, 8 och 10 §§, 3 kap. 2 och 6 §§ samt 11 kap. 6 § framgår att styrelsen för högskolan skall besluta själv också i vissa andra frågor än de som avses i första stycket. Frågor som avses i första stycket 7 a–7 d skall dock avgöras av personalansvarsnämnden vid högskolan, om en sådan nämnd finns inrättad. Dessa frågor skall i vissa fall prövas av Statens ansvarsnämnd, vilket framgår av 4 kap. 33 §. Bilaga 2 Senaste lydelse 2005:401. EXAMENSORDNING 4. Examensbeskrivningar EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ YRKESEXAMINA Barnmorskeexamen Övrigt För barnmorskeexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Civilekonomexamen Omfattning Civilekonomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. Mål För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet. Kunskap och förståelse För civilekonomexamen skall studenten– visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, – visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet, – visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och– visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet. Färdighet och förmåga För civilekonomexamen skall studenten – visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, – visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, – visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och – visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För civilekonomexamen skall studenten– visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,– visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och – visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För civilekonomexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Övrigt För civilekonomexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Civilingenjörsexamen Psykoterapeutexamen Övrigt För psykoterapeutexamen skall studenten under utbildningen ha haft deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska uppgifter.För psykoterapeutexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Sjukhusfysikerexamen Omfattning Sjukhusfysikerexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. Mål För sjukhusfysikerexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjukhusfysiker. Kunskap och förståelse För sjukhusfysikerexamen skall studenten – visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,– visa såväl bred som fördjupad kunskap om fysikaliska, biologiska och tekniska aspekter av strålbehandling, bild- och funktionsdiagnostik samt denna kunskaps tillämpning i vårdarbetet, – visa kunskap i planering, ledning och samordning inom yrkesområdet, och– visa kunskap om relevanta författningar särskilt inom strålskyddsområdet. Färdighet och förmåga För sjukhusfysikerexamen skall studenten – visa fördjupad förmåga att självständigt tillämpa matematiska och naturvetenskapliga metoder i all verksamhet med strålning inom hälso- och sjukvården,– visa förmåga att ansvara för och utföra nödvändigt kvalitetssäkringsarbete av både utrustning och arbetsmetoder inom verksamheter med strålning,– visa förmåga att integrera kunskap från relevanta områden samt att självständigt och kritiskt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, – visa förmåga att utveckla, använda, utvärdera och optimera nya metoder inom området, – visa förmåga att initiera, planera, leda, samordna och utvärdera strålskyddsförebyggande arbete inom hälso- och sjukvård för såväl personal som patienter, – visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper samt förmåga att informera och utbilda personal i strålskyddsarbete, och– visa förmåga att i både nationella och internationella sammanhang muntligt och skriftligt informera om och diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därigenom bidra till utveckling av yrket och verksamheten. Värderingsförmåga och förhållningssätt För sjukhusfysikerexamen skall studenten – visa självkännedom och empatisk förmåga,– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående,– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, och – visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För sjukhusfysikerexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Övrigt För sjukhusfysikerexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Specialistsjuksköterskeexamen ÖVRIGA EXAMINA (ej nivåindelade) Lärarexamen Övrigt Av det allmänna utbildningsområdet skall minst 10 poäng vara verksamhetsförlagda. Minst 10 poäng per inriktning skall likaså vara verksamhetsförlagda.För att få lärarexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 10 poäng.I examensbeviset skall anges vilka inriktningar och specialiseringar som studenten har fullgjort och för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd.Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORG Charlotte Abrahamsson (Utbildnings- och kulturdepartementet)