Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1326 Utkom från trycket den 15 december 2006Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 30 november 2006.Regeringen föreskriver att det i högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. skall införas en ny paragraf, 1 kap. 5 a §, samt närmast före 1 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.1 kap. Internrevision5 a §5 a §Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Växjö universitet, Örebro universitet, Mittuniversitetet, Malmö högskola och Mälardalens högskola skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildnings- och kulturdepartementet)