Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 4 och 9 §§, 5 kap. 1, 2, 2 b och 3 §§, 6 kap. 1 §, rubriken till 5 kap., rubriken närmast före 3 kap. 1 § samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 12 §, av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 3 §

Med student avses den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning och med doktorand en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå, allt i den mån inte annat anges särskilt.

1 kap. 12 §

Lantbruksuniversitetet skall utreda misstankar om oredlighet i forskning eller annat utvecklingsarbete vid Lantbruksuniversitetet, som universitetet genom en anmälan eller på något annat sätt får kännedom om.

2 kap.

2 kap. 3 §

2Styrelsen för Lantbruksuniversitetet beslutar
 • 1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och om universitetets organisation,
 • 2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt,
 • 3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter,
 • 4. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av den,
 • 5. om viktigare föreskrifter,
 • 6. om den antagningsordning som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100),
 • 7. om den anställningsordning som nämns i 4 kap. 14 § högskoleförordningen, och
 • 8. i övriga frågor som är av principiell vikt eller som enligt andra bestämmelser i denna förordning skall beslutas av styrelsen.

3 kap.

Fakultetsnämnder och särskilda organ för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3 kap. 1 §

Vid Lantbruksuniversitetet bedrivs forskning, utbildning på forskarnivå, avancerad nivå och grundnivå inom jord- och trädgårdsbruk, landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling, vattenbruk samt veterinärmedicin och husdjursskötsel.
Styrelsen skall besluta vilka fakultetsnämnder som skall finnas samt vilket ansvarsområde och vilken storlek som varje nämnd skall ha.

3 kap. 4 §

Om styrelsen inrättar särskilda organ för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå skall ledamöterna utses enligt samma ordning som föreskrivs i 2 § för universitetets fakultetsnämnder.

3 kap. 9 §

I fråga om handläggningen av ärenden i fakultetsnämnder, särskilda organ för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och de övriga organ som Lantbruksuniversitetet inrättar med stöd av 8 §, tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 6–8 §§.
För personalansvarsnämnden tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 6 och 8 §§.
Om inte annat är särskilt föreskrivet, får de organ som avses i första stycket delegera sina uppgifter.

5 kap. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

5 kap. 1 §

Inom en utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå får vid Lantbruksuniversitetet avläggas endast de examina som anges i bilagan till denna förordning. I bilagan anges också på vilken nivå en viss examen skall avläggas och vilka krav som skall uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning). Bilagan innehåller även bestämmelser om examensbenämning och om översättning av examensbenämningen.

5 kap. 2 §

3För utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid Lantbruksuniversitetet gäller i övrigt 6 kap. 1–3, 6–9, 10 § första, tredje och fjärde stycket, 11–27 §§, samt 7 kap. 1–8, 12–28 och 30–33 §§ högskoleförordningen (1993:100).

5 kap. 2 b §

Andra särskilda prov än högskoleprovet får användas som urvalsgrund endast i fråga om utbildningar som förbereder för yrkesområden som ställer krav på vissa personliga egenskaper eller särskild kompetens.
Lantbruksuniversitetet beslutar om tillstånd att använda proven och om de villkor som skall gälla för användningen. Universitetet kan besluta om undantag från 7 kap. 13 § första stycket högskoleförordningen (1993:100).

5 kap. 3 §

För den utbildning på forskarnivå som anordnas av Lantbruksuniversitetet gäller i övrigt bestämmelserna i 6 kap. 28–49 §§ samt 7 kap. 34–42 §§ högskoleförordningen (1993:100).

6 kap.

6 kap. 1 §

4Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av Lantbruksuniversitetet överklagas:
 • 1. beslut om anställning, med undantag för anställning som doktorand eller som professor vid befordran av tidigare anställd lektor eller lektor vid befordran av adjunkt eller av annan som haft tillsvidareanställning för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens, och för anställning enligt 4 kap. 30 § 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) som lektor eller adjunkt,
 • 2. beslut om att avslå en ansökan från en lektor eller annan som har tillsvidareanställning, för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens, om befordran till professor,
 • 3. beslut om att avslå en begäran från någon som erbjudits en tillsvidareanställning som lektor att i stället tillsvidareanställas som professor,
 • 4. beslut om att avslå en ansökan enligt 4 kap. 13 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) från en adjunkt om befordran till lektor,
 • 5. beslut enligt 4 kap. 28 § fjärde stycket högskoleförordningen (1993:100) om att avslå en begäran om anställning tills vidare av en lektor eller en adjunkt,
 • 6. beslut om att sökanden inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100),
 • 7. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet,
 • 8. avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment,
 • 9. beslut om att dra in rätten till handledning och andra resurser för en doktorands utbildning och beslut att en doktorand inte skall få tillbaka resurserna,
 • 10. avslag på en students begäran om att få examensbevis eller kursbevis, och
 • 11. beslut om att inte bevilja den som är antagen till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter ett studieuppehåll.
Om någon som sökt en anställning som lektor med stöd av första stycket 1 överklagar ett beslut av Lantbruksuniversitetet att anställa någon annan och Överklagandenämnden bifaller överklagandet, skall det ske på så sätt att den klagande anställs som professor, om det yrkas i överklagandet. Detta gäller dock bara om den klagande har behörighet för en sådan anställning och har begärt prövning av detta enligt 4 kap. 23 § högskoleförordningen (1993:100).
Ett överklagande enligt första stycket 3 skall inte prövas om Överklagandenämnden beslutar att någon annan skall ges anställningen på grund av ett överklagande enligt första stycket 1.

SFS 2006:1405

1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2007 i fråga om 2 kap. 3 § och i övrigt den 1 januari 2007. 5 kap. 2 och 3 §§ samt de nya föreskrifterna i bilagan skall dock tillämpas först vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 2007 eller vid anställning av doktorand därefter samt, om annat inte framgår av 3 eller 4, i fråga om utbildning som bedrivs efter utgången av juni 2007 eller examina som utfärdas därefter.
2. Äldre föreskrifter skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar före den 1 juli 2007 eller vid anställning av doktorand dessförinnan samt i fråga om utbildning som bedrivs före den 1 juli 2007 eller examina som utfärdas dessförinnan.
3. Äldre föreskrifter skall tillämpas i fråga om kurser eller motsvarande del av utbildning på forskarnivå som börjar före den 1 juli 2007 och fortsätter därefter.
4. Äldre föreskrifter skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången av juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.
5. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre föreskrifterna i bilagan och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildning, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre föreskrifterna, dock längst till och med utgången av juni 2015.
6. En poäng som före den 1 juli 2007 angetts för omfattningen av grundläggande högskoleutbildning eller forskarutbildning motsvaras av en och en halv högskolepoäng enligt de nya föreskrifterna.
7. Omfattningen av en examen som enligt 4 och 5 får avläggas efter utgången av juni 2007 enligt de äldre föreskrifterna i bilagan, skall anges i poäng enligt de äldre föreskrifterna. I examensbeviset för en examen som avses i 5 skall också anges examens motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt de nya föreskrifterna.
8. Uttrycket utbildning på forskarnivå i de nya föreskrifterna motsvarar vad som i de äldre föreskrifterna benämns forskarutbildning.
9. Om det för en examen på avancerad nivå som utfärdas enligt de nya föreskrifterna ställs krav på tidigare utbildning eller examen på grundnivå, skall även den som har motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning kunna uppfylla kraven för examen.
10. Om det för tillträde till utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå ställs krav på tidigare utbildning på grundnivå eller avancerad nivå med viss omfattning eller på examen från sådan utbildning, skall även den som har en motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning vara behörig.
11. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av år 2015.
12. Den som har antagits till grundläggande högskoleutbildning och fått anstånd med att påbörja studierna till efter den 1 juli 2007 skall anses vara antagen till motsvarande utbildning enligt de nya föreskrifterna. Detta gäller dock inte om den som har antagits har valt att utnyttja sin rätt enligt 5.
13. Av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:173) om ändring i högskolelagen (1992:1434) följer att beslut om tillstånd att utfärda examina som regeringen eller Högskoleverket har fattat med stöd av äldre föreskrifter gäller fortfarande.
14. De äldre föreskrifterna i 6 kap. 1 § gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats med tillämpning av äldre föreskrifterna.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse 2006:1246.
Senaste lydelse 2004:723.
Senaste lydelse 2004:723.