Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs

dels att 4 kap. 22 § studiestödslagen (1999:1395) i stället för dess lydelse enligt lagen (2006:170) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395) skall införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 22 §

Studielån som har lämnats för studier i sådan utbildning som avses i 3 kap. 2 § andra stycket för att den studerande skall få grundläggande eller särskild behörighet för högskoleutbildning på annan nivå än forskarnivå kan skrivas av till viss del, om låntagaren senare har beviljats studielån för studier i sådan utbildning som avses i 3 kap. 2 § första stycket. I sådant fall får en sjättedel av det lånade beloppet jämte ränta som avser det första lånet skrivas av för varje 60 högskolepoäng som kan ingå i en högskoleexamen och som låntagaren har genomfört med godkänt resultat. Den sammanlagda avskrivningen får dock omfatta högst hälften av det först lånade beloppet jämte ränta.
Avskrivning enligt första stycket får inte ske av lån som har lämnats under tid då det högre bidraget enligt 3 kap. 13 § lämnats.
Regeringen får föreskriva att avskrivning enligt första stycket får ske även efter godkänt resultat i annan eftergymnasial utbildning än högskoleutbildning.

SFS 2006:1457

3. Om en studerande har genomfört studier vars omfattning angetts i poäng enligt bestämmelser som skall tillämpas före den 1 juli 2007, skall vid avskrivning enligt 4 kap. 22 § en sådan poäng motsvaras av en och en halv högskolepoäng.
På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildnings- och kulturdepartementet)
Prop. 2006/07:1, utg.omr.15, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53.