Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:32 Utkom från trycket den 20 februari 2007Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 1 februari 2007.Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. skall ha följande lydelse.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2005:366. I bilaga 2 och 3 anges vissa utbildningar som är riksrekryterande. Riksrekryterande är även utbildningar på lokala inriktningar inom industriprogrammet och livsmedelsprogrammet som omfattar minst 400 gymnasiepoäng.Särskilda bestämmelser finns om den riksrekryterande utbildningen i Torsås kommun.Ansökan om att en utbildning skall vara riksrekryterande lämnas till Statens skolverk. Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ansökan skall innehålla och hur den i övrigt skall vara utformad.Skolverket skall med ett eget yttrande vidarebefordra ansökan till regeringen senast den 1 augusti året innan utbildningen beräknas börja. I yttrandet skall Skolverket redogöra för sin bedömning av om det finns ett nationellt behov av utbildningen som motiverar riksrekrytering, om arbetslivets medverkan är tillräcklig för att säkerställa utbildningens kvalitet samt om kostnaden för utbildningen är rimlig.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDNils Cederstierna(Utbildningsdepartementet)