Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:141 Utkom från trycket den 12 april 2007Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 29 mars 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:43, bet. 2006/07:UbU11, rskr. 2006/07:122. föreskrivs att 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) skall ha följande lydelse.2 kap.4 §4 § Senaste lydelse 1997:797. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Regeringen utser ordföranden i en högskolas styrelse. Rektor skall ingå i styrelsen. Lärare och studenter vid högskolan har rätt att vara representerade i styrelsen. Bestämmelser om vem som utser sådana representanter finns i förordning. Regeringen utser övriga ledamöter i styrelsen.Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.Denna lag träder i kraft den 25 april 2007.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)