Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:151 Utkom från trycket den 17 april 2007Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 3 april 2007.Regeringen föreskriverJfr prop. 2006/07:43, bet. 2006/07:UbU11, rskr. 2006/07:122. i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 2 kap. 1 och 7 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 7 a §, av följande lydelse.2 kap.1 §1 §Styrelsen för en högskola skall bestå av ordföranden och högst fjorton andra ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen.Styrelsen skall utse vice ordförande inom sig.7 §7 §Andra styrelseledamöter än rektor skall utses för en bestämd tid, högst tre år. Detsamma gäller om rektor utses till ordförande.7 a §7 a §Lärarna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Lärarnas representanter skall utses genom val inom högskolan. Högskolan får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen.Ordföranden och de övriga ledamöter som enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) skall utses av regeringen, utses efter förslag från högskolan. Förslaget skall föregås av ett samråd inom och utom högskolan och avse personer med kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansuppdrag.De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).Denna förordning träder i kraft den 25 april 2007.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)