Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:305 Utkom från trycket den 5 juni 2007Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 24 maj 2007.Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § och 12 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. skall ha följande lydelse.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2007:32. Riksrekrytering får beviljas omdet finns ett nationellt behov av utbildningen som motiverar riksrekrytering,arbetslivets medverkan är tillräcklig för att säkerställa utbildningens kvalitet, ochkostnaden för utbildningen är rimlig.Efter ansökan av en kommun eller ett landsting skall Statens skolverk besluta om en utbildning skall vara riksrekryterande. Skolverket får meddela föreskrifter om sådana ansökningar.Riksrekryterande är även utbildningar på lokala inriktningar inom industriprogrammet och livsmedelsprogrammet som omfattar minst 400 gymnasiepoäng.För viss annan utbildning finns särskilda bestämmelser i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås.12 kap.2 §2 §Statens skolverks beslut om riksrekryterande utbildningar enligt 2 kap. 2 §, om riksrekryterande idrottsutbildningar enligt 2 kap. 3 § och om ersättning för nordiska elever får inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2007 och tillämpas första gången i fråga om utbildningar som skall starta läsåret 2008/2009.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDNils Cederstierna(Utbildningdepartementet)