Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 3 och 6 §§, 5 kap. 2 § och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 2 §

2 Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Lantbruksuniversitetet med undantag av 4 § andra stycket, 6, 11–14, 19, 21–23, 32, 33 och 35 §§. Vid tillämpningen av verksförordningen skall med chefen för myndigheten avses rektor.

2 kap.

2 kap. 1 §

Styrelsen för Lantbruksuniversitetet skall bestå av ordföranden och högst fjorton andra ledamöter. Rektor skall ingå i styrelsen.
Styrelsen skall utse vice ordförande inom sig.

2 kap. 2 §

Andra styrelseledamöter än rektor skall utses för en bestämd tid, högst tre år. Utses rektor till ordförande skall även han eller hon utses för en bestämd tid, högst tre år.

2 kap. 2 a §

Lärarna och övriga forskare har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Företrädare för lärare och övriga forskare skall utses genom val inom Lantbruksuniversitetet. Universitetet får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.
Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Företrädare för studenterna skall utses i den ordning som föreskrivs i 1 kap. 4 §.
Övriga ledamöter inklusive ordföranden skall utses av regeringen efter förslag från universitetet. Förslaget skall föregås av ett samråd inom eller utom universitetet och avse personer med kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för universitetets utbildnings-, forsknings- och samverkansuppdrag.
De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

3 kap.

3 kap. 3 §

Flertalet av fakultetsnämndens ledamöter skall vara personer som avses i 2 § första stycket eller andra vetenskapligt kompetenta personer. Studenterna har rätt att vara representerade i nämnden med minst tre ledamöter.
En av ledamöterna i nämnden skall vara nämndens ordförande och en skall vara dess vice ordförande. Ordföranden och vice ordföranden skall utses av rektor på förslag av dem som väljer ledamöter i nämnden.

3 kap. 6 §

Personalansvarsnämnden består - förutom av rektor och företrädare för de anställda - av ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser. Rektor är nämndens ordförande.
Företrädarna för de anställda utses enligt föreskrifterna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

5 kap.

5 kap. 2 §

3 För utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid Lantbruksuniversitetet gäller i övrigt 6 kap. 1–3, 6–9, 10 § första, tredje och fjärde styckena, 11–24 §§, samt 7 kap. 1–8, 12–28 och 30–33 §§ högskoleförordningen (1993:100).

SFS 2007:631

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2007.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse 2004:723.
Senaste lydelse 2006:1405.
Senaste lydelse 2006:1405.