Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 och 2 a §§ förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1 skall ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 2 §

2 För utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid Lantbruksuniversitetet gäller i övrigt 6 kap. 1–3, 6–9, 10 § första, tredje och fjärde styckena, 11–24 §§, samt 7 kap. 1–9, 11–28 och 30–33 §§ högskoleförordningen (1993:100).

5 kap. 2 a §

Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilken områdesbehörighet som skall gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan till denna förordning (examensordningen).
Lantbruksuniversitetet får, i den mån krav på särskild behörighet ställs, bestämma vilka områdesbehörigheter som skall gälla för övriga utbildningar.

SFS 2007:632

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse 2006:1405.