Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:638 Utkom från trycket den 3 juli 2007Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 20 juni 2007.Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. skall ha följande lydelse.Bilaga 2Senaste lydelse 2007:129. Ändringen innebär bl.a. att Övriga examina (ej nivåindelade) har tagits bort ur förteckningen. EXAMENSORDNING 3. Förteckning över examina Examina på avancerad nivå Yrkesexamina ApotekarexamenArkitektexamenBarnmorskeexamenCivilekonomexamenCivilingenjörsexamenJuristexamenLogopedexamenLäkarexamenPsykologexamenPsykoterapeutexamenSjukhusfysikerexamenSpecialistsjuksköterskeexamenSpeciallärarexamenSpecialpedagogexamenTandläkarexamen Examina på grundnivå eller avancerad nivå Lärarexamen Examina på forskarnivå LicentiatexamenDoktorsexamen 4. Examensbeskrivningar EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ YRKESEXAMINA Specialistsjuksköterskeexamen Övrigt För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.I examensbeviset skall utbildningens inriktning anges.För en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Speciallärarexamen Omfattning Speciallärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen och uppnådd fördjupning om minst 60 högskolepoäng i ämnena svenska eller matematik inom ramen för lärarexamen eller på annat sätt uppnått sådan fördjupning. Mål För speciallärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever inom förskoleklass, skola eller vuxenutbildning, som har behov av särskilt stöd i språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling. Kunskap och förståelse För speciallärarexamen skall studenten— visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,— visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna, och— visa fördjupad kunskap om elevers lärande och skriv-, läs- eller matematikutveckling samt goda kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning. Färdighet och förmåga För speciallärarexamen skall studenten— visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,— visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda barn och elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,— visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling,— visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever,— visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk- och matematikutveckling,— visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på individnivå i olika lärmiljöer, och— visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd. Värderingsförmåga och förhållningssätt För speciallärarexamen skall studenten— visa självkännedom och empatisk förmåga,— visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,— visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,— visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och— visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För speciallärarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Övrigt I examensbeviset skall det anges för vilken verksamhet utbildningen är avsedd.För speciallärarexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Specialpedagogexamen Omfattning Specialpedagogexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen. Mål För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. Kunskap och förståelse För specialpedagogexamen skall studenten— visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och— visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik. Färdighet och förmåga För specialpedagogexamen skall studenten— visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,— visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå,— visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,— visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och— visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Värderingsförmåga och förhållningssätt För specialpedagogexamen skall studenten— visa självkännedom och empatisk förmåga,— visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,— visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,— visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och— visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Självstdändigt arbete (examensarbete) För specialpedagogexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Övrigt I examensbeviset skall det anges för vilken verksamhet utbildningen är avsedd.För specialpedagogexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Tandläkarexamen Omfattning Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)