Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:641 Utkom från trycket den 10 juli 2007Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 28 juni 2007.Regeringen föreskriverJfr prop. 2006/07:71, bet. 2006/07:UbU15, rskr. 2006/07:163 i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§. att 1 kap. 12 §, 6 kap. 1, 2 och 12 §§ samt 7 kap. 4, 6, 9 och 10 §§ gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. och bilagorna 2 och 3 till förordningen skall ha följande lydelse.1 kap.12 §12 §För varje elev skall det upprättas en individuell studieplan. Den skall innehålla uppgifter om elevens studieväg och om de val av kurser eleven gjort. Av studieplanen skall det också framgå om eleven följer ett fullständigt, utökat eller reducerat program. Om eleven följer ett utökat program skall det framgå vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet.6 kap.1 §1 §Av 5 kap. 8 § andra och tredje styckena skollagen (1985:1100) följer att vissa behöriga sökande skall tas emot i första hand. När alla sådana sökande har tagits emot får kommunen ta emot andra behöriga sökande.Ett beslut om att ta emot en sökande gäller under förutsättning att sökanden innan utbildningen startar uppfyller de behörighetskrav som anges i 5 kap. 5 § första stycket 1 skollagen.I fråga om urval bland de behöriga sökande som har tagits emot och som önskar inträde i gymnasieskolan vid början av utbildningen på ett nationellt program, gäller bestämmelserna i 2–7 §§.2 §2 §När antalet platser är färre än antalet sökande som skall tas emot i första respektive andra hand, skall platserna fördelas enligt 3–8 §§.12 §12 §Styrelsen för utbildningen beslutar om en elev på ett program skall få byta till ett annat program som erbjuds av kommunen eller om en elev skall få byta inriktning inom ett program.En elev får dock inte byta från ett nationellt program till ett specialutformat program senare än den 1 oktober under elevens avslutande läsår på det nationella programmet.7 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2006:1288.Det skall finnas betygskriterier för alla kurser som får förekomma i gymnasieskolan och för projektarbete. Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier för andra kurser än lokala kurser och för projektarbete. Styrelsen för utbildningen fastställer betygskriterier för lokala kurser. Vid betygssättningen skall läraren använda dessa betygskriterier.Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att eleven skall få något av betygen Godkänt, Väl godkänt respektive Mycket väl godkänt.Om det finns särskilda skäl, kan läraren bortse från enstaka betygskriterier eller från enstaka delar av betygskriterier. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst kriterium. De kriterier som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter skall dock alltid uppfyllas.6 §6 §Betygen för samtliga elever skall föras i en betygskatalog. Betygskatalogen skall utgöra den officiella dokumentationen över de betyg som har satts. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs. Betygen skall kunna sammanställas för varje enskild elev. I betygskatalogen skall även antecknas de fall när betyg inte har satts enligt 3 § tredje stycket.Rektorn skall se till att eleverna informeras om rätten att få ett utdrag ur betygskatalogen i form av ett samlat betygsdokument.9 §9 § Ändringen innebär att andra stycket upphävs. Slutbetyget utgör en sammanställning av betygen i samtliga kurser som eleven har slutfört och betyget på det projektarbete eleven har utfört. Sådant betyg från en etapp av en kurs som avses i 1 § tredje stycket får inte föras in i ett slutbetyg.10 §10 §Av slutbetyget skall det framgåvilket program och, när det är aktuellt, vilken inriktning som utbildningen avser,vilket antal gymnasiepoäng som varje kurs och projektarbetet har omfattat,om eleven har slutfört ett fullständigt, ett utökat eller ett reducerat program, ochvilka kurser som har ingått i elevens fullständiga program och, när det är aktuellt, vilka kurser som har slutförts utöver det fullständiga programmet enligt 5 kap. 22 §.Om en elev har fått betyg på en lokal kurs, skall kursens innehåll och omfattning framgå av slutbetyget.I slutbetyget skall det anges om eleven har haft ett längre studieuppehåll för studier utomlands och vilken karaktär och omfattning dessa studier i så fall har haft.Bilaga 2Senaste lydelse 2005:366. Förteckning över utbildningar i gymnasieskolan som är riksrekryterande, enligt beslut fattade av regeringen fram till den 15 juli 2007 jämför 5 kap. 9 och 14 §§ skollagen (1985:1100)
Utbildning
Anordnare
utbildning i gjuteriteknik 
Jönköpings kommun 
utbildning i mikromekanik och mikroteknik 
Motala kommun 
utbildning i sågverksteknik 
Hammarö kommun 
utbildning i pappers- och pappersmasseteknik 
Markaryds kommun 
utbildning i vattenkraftsteknik 
Jokkmokks kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning till yrkesdansare 
Stockholms kommun 
utbildning i musik 
Dalarnas läns landsting 
(specialutformat program) 
 
tvåspråkig finsk-svensk utbildning på gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program 
Botkyrka kommun 
utbildning i hästhållning med inriktning mot travsport 
Jämtlands gymnasieförbund 
(specialutformat program) 
 
utbildning i miljö- och samhällsplanering 
Kiruna kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning i turism 
Dals-Eds kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning i grafisk produktion 
Botkyrka kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning i räddningstjänstverksamhet med inriktning på säkerhet, risk och miljö 
Västernorrlands läns landsting 
(specialutformat program) 
 
utbildning i hästhållning med inriktning mot körning 
Örebro läns landsting 
(specialutformat program) 
 
utbildning i den rörliga bildens språk 
Gotlands kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning inom särskilt träprogram 
Hammarö kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning i aluminiumteknik 
Uppvidinge kommun 
(specialutformat program) 
 
grundläggande flygutbildning 
Arvidsjaurs kommun 
(specialutformat program) 
 
transportutbildning med grön profil 
Värmlands läns landsting 
(specialutformat program) 
 
utbildning med samisk inriktningd 
Jokkmokks kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning i stoppmöbelteknik samt inredning och hantverk 
Tibro kommun 
(specialutformat program)d 
 
utbildning med inriktning mot ridsport 
Kalix kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning med mikromekanisk profil 
Motala kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning i grafisk medieproduktion 
Sunne kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning med inriktning natur och friluftsliv 
Vadstena kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning med hippologisk inriktning 
Lunds kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning i internationell beredskap och fältinsatser med inriktning mot förebyggande åtgärder och analys för motverkande av naturkatastrofer samt efterinsatser 
Ånge kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning med orkesterprofil 
Vänersborgs kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning i marinteknik 
Västerviks kommun 
(specialutformat program) 
Mariestads kommun 
utbildning i musikyrken 
Stockholms kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning i ridsport 
Kolbäcksådalens gymnasieförbund 
(specialutformat program) 
 
utbildning i sjöfart 
Gotlands kommun 
(specialutformat program) 
Göteborgs kommun 
 
Helsingborgs kommun 
 
Härnösands kommun 
 
Tjörns kommun 
utbildning i sjöfartsteknik 
Karlskrona kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning i fiske- och sjöfartsteknik 
Öckerö kommun 
(specialutformat program) 
 
utbildning i grafisk tryckteknik 
Falu kommun 
(specialutformat program) 
 
Bilaga 3Senaste lydelse 2001:256 Förteckning över utbildningar inom nationellt program i gymnasieskolan som är riksrekryterande, enligt beslut fattade av regeringen fram till den 15 juli 2007 jämför 5 kap. 9 § skollagen (1985:1100)
Program/Utbildning
Anordnare
Barn- och fritidsprogrammet  
 
utbildning med inriktning mot häst och fritid 
Simrishamns kommun 
Byggprogrammet  
 
utbildning i bergsteknik 
Filipstads kommun 
utbildning i anläggningsteknik med inriktning mot anläggning och vägbyggnad samt förande av anläggningsmaskiner 
Lidköpings kommun 
utbildning i drift- och vägunderhåll 
Borlänge kommunKarlskrona kommunÖrnsköldsviks kommun 
utbildning i asfaltbeläggning 
Örebro kommun 
utbildning i ventilationsteknik 
Enköpings kommun 
Elprogrammet  
 
utbildning i marin serviceteknik 
Valdemarsviks kommun 
utbildning i marin elektronik 
Uddevalla kommun 
Energiprogrammet  
 
utbildning i vatten- och miljöteknik 
Oskarshamns kommun 
utbildning med inriktning mot industrirör 
Oskarshamns kommun 
Estetiska programmet  
 
utbildning till cirkusartist 
Gävle kommun 
utbildning i keramik 
Höganäs kommun 
utbildning i musik och ljudteknik 
Tranås kommun 
utbildning i folkmusik med internationell profil 
Rättviks kommun 
utbildning med inriktning cirkus 
Botkyrka kommun 
utbildning med inriktning animation 
Eksjö kommun 
Fordonsprogrammet  
 
utbildning med inriktning mot arbetsuppgifter för flygplatspersonal 
Västerås kommun 
utbildning i marin motorteknik 
Simrishamns kommun 
utbildning med inriktning på översnöfordon 
Åre kommun 
utbildning i marin teknik 
Danderyds kommun 
utbildning i marin serviceteknik 
Valdemarsviks kommun 
utbildning i skogsmaskinteknik 
Ovanåkers kommun 
utbildning till lackerare 
Falu kommun 
utbildning till kranförare och maskinförare 
Bräcke kommun 
utbildning till anläggningsmaskinförare 
Sandvikens kommun 
utbildning i marin mekanik och elektronik 
Orusts kommun 
Hantverksprogrammet  
 
utbildning i ur- och mikroteknik 
Vännäs kommun 
utbildning till guldsmed 
Falköpings kommun 
utbildning till tapetserare 
Ljungby kommun 
utbildning till florist 
Norrköpings kommun 
 
Hallands läns landsting 
utbildning i båtbyggeri 
Vimmerby kommun 
 
Orusts kommun 
utbildning i guldsmedsteknik 
Mjölby kommun 
utbildning i möbelhantverk och formgivning 
Valdemarsviks kommun 
utbildning i design och möbler 
Växjö kommun 
utbildning med inriktning glas 
Lessebo kommun 
utbildning med inriktning glasteknik 
Nybro kommun 
Hotell och Restaurangprogrammet  
 
utbildning med inriktning mot turisthotell 
Härjedalens kommunLeksands kommun 
 
Malungs kommun 
 
Simrishamns kommun 
 
Vilhelmina kommun 
 
Åre kommun 
 
Åtvidabergs kommun 
utbildning med inriktning mot sjöintendentur 
Helsingborgs kommunGöteborgs kommun 
utbildning med inriktningarna hotell-turism och restaurang 
Hällefors kommun 
Industriprogrammet  
 
utbildning i stenteknik 
Östra Göinge kommun 
utbildning i modellteknik 
Jönköpings kommun 
utbildning i process- och materialteknik 
Oxelösunds kommun 
utbildning i produktionsteknik 
Ragunda kommun 
utbildning i hydraulikmontering 
Örnsköldsviks kommun 
Livsmedelsprogrammet  
 
utbildning i processteknik med avseende på livsmedel 
Falkenbergs kommun 
utbildning i slakt och styckning 
Varbergs kommun 
Medieprogrammet  
 
utbildning i offsettryckning 
Skövde kommun 
utbildning i fotografisk bild 
Uppsala kommun 
Naturbruksprogrammet  
 
utbildning i skogsbruk med inriktning mot sågverksteknik 
Norrbottens läns landsting 
utbildning i sportfiske med inriktning på turism 
Dalarnas läns landstingForshaga kommun 
utbildning i naturguidning med inriktning på vildmarksturism 
Dalarnas läns landsting 
utbildning i djurvård 
Stockholms kommun 
utbildning i djurvård med inriktning mot djur i djurparker 
Lycksele kommun 
utbildning i hästhållning med inriktning mot ridsport 
Hallands läns landsting 
utbildning i hästhållning 
Östergötlands läns landsting 
utbildning i fiskodling, vatten- och miljövård samt fisketurism 
Hällefors kommun 
utbildning med inriktning mot jakt och viltvård 
Kronobergs läns landsting 
utbildning med inriktning mot natur och miljö 
Jönköpings länslandsting 
utbildning i skogsmaskinteknik 
Jönköpings läns landsting 
utbildning i vattenbruk med fiske och turism 
Osby kommun 
utbildning i miljö- och naturvård 
Södermanlands läns landsting 
utbildning i golfbaneskötsel 
Klippans kommun 
utbildning i småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling 
Jämtlands läns landsting 
utbildning i djurvård i djurpark och tropisk anläggning 
Östergötlands läns landsting 
Naturvetenskapsprogrammet  
 
utbildning i flygteknik 
Linköpings kommun 
 
Västerås kommun 
utbildning i grundläggande trafikflygning 
Västerås kommun 
utbildning i marinbiologi 
Lysekils kommun 
utbildning i matematik 
Danderyds kommun 
utbildning i energiteknik 
Östhammars kommun 
utbildning i astronomi och data 
Nacka kommun 
utbildning i flygunderhållsteknik 
Söderhamns kommun 
Omvårdnadsprogrammet  
 
utbildning i teckenspråk 
Vänersborgs kommun 
Samhällsvetenskapsprogrammet  
 
utbildning i teckenspråk 
Vänersborgs kommun 
utbildning med inriktning branschanknuten turism 
Vadstena kommun 
Teknikprogrammet  
 
utbildning i flygteknik 
Linköpings kommun 
utbildning i bilsystemteknik 
Arjeplogs kommun 
utbildning med inriktning förberedande sjöbefälsutbildning 
Strömstads kommun 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§ och i övrigt den 15 augusti 2007.2. Bestämmelserna i 6 kap. 1 och 2 §§ skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2008.3. Bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 15 augusti 2007. För de elever som börjat sin utbildning före denna tidpunkt skall den äldre lydelsen av 7 kap. 9 och 10 §§ tillämpas.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDNils Cederstierna(Utbildningsdepartementet)