Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:644 Utkom från trycket den 10 juli 2007Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 28 juni 2007.Regeringen föreskriverJfr prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202. i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 7 kap. 7 och 22 §§ skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 7 kap. 22 § skall utgå, dels att 7 kap. 12, 13 och 24 §§ skall ha följande lydelse.7 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2006:1053. Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter.Urvalsgrunder ärbetyg,resultat från högskoleprovet som avses i 20 §, ochurvalsgrunder som avses i 23 §.Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras dels genom prov eller intervjuer, dels med hänsyn till kön i syfte att förbättra rekryteringen av studenter från det underrepresenterade könet. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att urval har gjorts med hänsyn till kön. Vid i övrigt likvärdiga meriter får vidare lottning användas, om urval med hänsyn till kön inte kan göras.13 §13 § Senaste lydelse 2006:1053. Vid urval till en utbildning skall platserna fördelas medminst en tredjedel på grundval av betyg,minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, ochhögst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt 23 § bestämda urvalsgrunderna.Högskoleverket får meddela föreskrifter i övrigt om fördelningen av de platser som avses i första stycket 1 mellan olika grupper av sökande.24 §24 § Senaste lydelse 2006:1053. Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare har den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet enligt 5 och 6 §§.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och skall tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 30 juni 2008.2. De äldre bestämmelserna skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar före den 1 juli 2008.3. Den som före den 1 juli 2008 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå, dock längst till och med den 31 december 2011. På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)