Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:666 Utkom från trycket den 17 juli 2007Förordning om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 28 juni 2007.Regeringen föreskriverJfr prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202. i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 7 kap. 5, 9, 10, 13, 18 och 19 §§ samt bilaga 3 till förordningen i stället för deras lydelse enligt förordningen (2006:1054) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse, dels att punkterna 1 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen (2006:1054) om ändring i nämnda förordning skall införas tre nya paragrafer, 7 kap. 9 a, 10 a och 18 a §§, av följande lydelse.7 kap.5 §5 §Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den somfått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik,fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik,har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, ellergenom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket 3.9 §9 §De krav på särskild behörighet som ställs skall anges i områdesbehörigheter. Var och en av dessa områdesbehörigheter består av behörighetskurser och sådana meritkurser som avses i 18 §. Behörighetskurser är de kurser i ett visst ämne som ställs som krav enligt 8 § första stycket 1.Områdesbehörigheter kan också omfatta sådana krav som anges i 8 § första stycket 2.9 a §9 a §Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilka områdesbehörigheter som skall finnas.10 §10 §Högskolan får, i den mån krav på särskild behörighet ställs, bestämma vilka områdesbehörigheter som skall gälla för andra utbildningar än de som avses i 10 a §.10 a §10 a §Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilken områdesbehörighet som skall gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilaga 2 till denna förordning (examensordningen).13 §13 §Vid urval till en utbildning skall platserna fördelas medminst en tredjedel på grundval av betyg,minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, ochhögst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt 23 § bestämda urvalsgrunderna.Vissa närmare bestämmelser om platsfördelning på grundval av betyg finns i bilaga 3 till denna förordning. För övriga sökande med betyg som inte omfattas av bilagan får Högskoleverket meddela föreskrifter om i vilken av de grupper som anges i bilaga 3 punkten 1 som platsfördelning skall ske.18 §18 § Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket utgår. Vissa bestämmelser om hur betyg skall värderas finns i bilaga 3.I varje områdesbehörighet skall det utöver sådana behörighetskurser som avses i 9 § ingå meritkurser. Meritkurser är sådana nationellt fastställda kurser i ett ämne från gymnasial utbildning som är särskilt meriterande vid urval och som inte är kärnämneskurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik eller utgör krav på särskild behörighet.Meritkurser ärfördjupning i ämnet moderna språk,fördjupning i ämnet engelska,fördjupning i ämnet matematik, ochkurser i andra ämnen än 1–3 som är särskilt värdefulla för den sökta utbildningen och som innebär en fördjupning eller en specialisering (områdeskurser).Högskoleverket får meddela föreskrifter i övrigt om värdering av betyg.18 a §18 a §Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilka områdeskurser enligt 18 § tredje stycket 4 som för varje områdesbehörighet skall vara meritkurser.19 §19 §Högskoleverket får meddela föreskrifter om vad betyg utfärdade enligt äldre bestämmelser och betyg från utländsk utbildning skall anses motsvara i förhållande till de krav som anges i 5 § första stycket 1 och 2.Bilaga 3Senaste lydelse 1998:1003. Ändringen innebär bl.a. att 5 andra stycket, 8 andra stycket och 9 tredje stycket utgår. PLATSFÖRDELNING PÅ GRUNDVAL AV BETYG OCH MERITVÄRDERING AV BETYG I denna bilaga finns det enligt vad som anges i 7 kap. 13 § andra stycket och 18 § första stycket vissa bestämmelser om hur platser skall fördelas vid urval på grundval av betyg och hur betyg skall värderas.Med betyg från gymnasieskolan avses i denna bilaga även betyg från fristående skolor och riksinternatskolor med motsvarande utbildning. Platsfördelning på grundval av betyg 1. Vid urval på grundval av betyg enligt 7 kap. 13 § första stycket 1 skall platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en av följande fyra grupper.Grupp I: sökande medbetyg från gymnasieskolan, ochbetyg från gymnasial vuxenutbildning, om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning.Grupp II:sökande med betyg från gymnasieskolan i kombination med betyg från gymnasial vuxenutbildning eller i kombination med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan eller motsvarande skola av den som inte är elev där, om betyg från gymnasial vuxenutbildning eller betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan eller motsvarande skola tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen, ochsökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning i kombination med intyg enligt förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor eller i kombination med dokumenterat studieresultat från folkhögskola.Grupp III: sökande med betyg från utländsk utbildning som motsvarar kraven i 7 kap. 5 § första stycket 1 eller 2.Grupp IV: sökande med studieomdöme från folkhögskola.2. Sedan platserna har fördelats i respektive grupp skall antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna andel skall tillföras grupp I. Meritvärdering av betyg 3. Meritvärdering skall ske i två steg. Först meritvärderas de betyg som den sökande åberopar för behörighet och därefter skall poäng för meritkurser läggas till. Sökande med slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan Siffervärde 4. Betygen som ingår i ett fullständigt program från gymnasieskolan skall ges följande siffervärden:
Icke godkänt (IG) 
Godkänt (G) 
10 
Väl godkänt (VG) 
15 
Mycket väl godkänt (MVG) 
20 
Betygsvärde 5. Siffervärdet för varje betyg i en kurs eller ett projektarbete skall multipliceras med det antal gymnasiepoäng som det betyget omfattar, varvid ett betygsvärde fås.Vid uträkning av ett betygsvärde skall betyg i en kurs som ingår i ett fullständigt program i gymnasieskolan ersättas av ett betyg som den sökande har i samma eller motsvarande kurs, om sistnämnda betyg är högre och omfattar samma antal gymnasiepoäng. Sammanlagt betygsvärde och jämförelsetal 6. Det sammanlagda betygsvärdet för alla betyg som ingår i ett fullständigt program från gymnasieskolan skall divideras med 2 500, varvid ett jämförelsetal fås.Jämförelsetalet skall anges med två decimaler. Betyg i behörighetskurser 7. Betyg i behörighetskurser som avses i 7 kap. 9 § och som inte ingår i ett fullständigt program från gymnasieskolan skall meritvärderas enligt 4 och 5. Det sammanlagda betygsvärdet skall, för att få jämförelsetalet i stället för vad som anges i 6, divideras med det samlade antal gymnasiepoäng som har meritvärderats.Betyg som inte avser behörighetskurser och som inte ingår i ett fullständigt program skall inte meritvärderas enligt 4 och 5. Meritpoäng 8. Sedan jämförelsetalet har räknats ut skall betyg i sådana meritkurser som anges i 7 kap. 18 § tillgodoräknas som meritpoäng.Högst får två och en halv (2,5) meritpoäng adderas till jämförelsetalet, varav högst en (1,0) meritpoäng får avse områdeskurser enligt j och k.Betyg i meritkurser ger meritpoäng enligt följande:lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 3, ger en halv (0,5) meritpoäng,lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 4, ger en halv (0,5) meritpoäng, om den sökande kan få meritpoäng enligt a,lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 4, ger en (1,0) meritpoäng, om den sökande inte kan få meritpoäng enligt a eller b,lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 5, ger en halv (0,5) meritpoäng, om den sökande kan få meritpoäng enligt b eller c,lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 2, i ytterligare ett språk ger en halv (0,5) meritpoäng, om den sökande kan få meritpoäng enligt b eller c och inte redan har fått meritpoäng enligt d eller e,lägst betyget Godkänt i Engelska B ger en halv (0,5) meritpoäng,lägst betyget Godkänt i Engelska C ger en halv (0,5) meritpoäng,lägst betyget Godkänt i en kurs i ämnet matematik på kursnivån över den kursnivå som krävs för särskild behörighet enligt 7 kap. 8–11 §§ eller, om sådant krav inte har ställts, kursnivån över vad som enligt 7 kap. 5 § krävs för grundläggande behörighet ger en halv (0,5) meritpoäng,lägst betyget Godkänt i en kurs i ämnet matematik på kursnivån över vad som anges i h ger en halv (0,5) meritpoäng,lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar minst 100 gymnasiepoäng och som ingår i områdesbehörigheten ger en halv (0,5) meritpoäng,lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar 50 gymnasiepoäng och som ingår i områdesbehörigheten ger en fjärdedels (0,25) meritpoäng, om den sökande inte redan har fått en halv (0,5) meritpoäng enligt k.Högskoleverket får meddela föreskrifter om hur betyg utfärdade för den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som infördes hösten 2000 skall ge meritpoäng. Sökande med slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning 9. Det som anges i 4, 5, 7 och 8 gäller också sökande med slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.För att få ett jämförelsetal skall det sammanlagda betygsvärdet divideras med det antal gymnasiepoäng som ingår i slutbetyget, dock med lägst 2 350.Högskoleverket får meddela föreskrifter om hur betyg utfärdade för den som har påbörjat gymnasial vuxenutbildning enligt de kursplaner som infördes den 1 juli 2001 skall ge meritpoäng.1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2007 i fråga om 7 kap. 9 a, 10 a och 18 a §§ och i övrigt den 1 januari 2010.3. Den som före den 1 juli 2010 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning respektive för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå skall även därefter anses ha grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå. För den som före den 1 juli 2008 anses ha sådan grundläggande behörighet som avses i 7 kap. 7 § i dess lydelse före den 1 januari 2008 gäller detta dock längst till och med den 31 december 2011.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)