Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:632) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

dels att 5 kap. 2 och 2 a §§ i stället för deras lydelse enligt förordningen (2007:632) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2007:632) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen (2007:632) om ändring i nämnda förordning ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 2 c och 2 d §§, av följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 2 §

För utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid Lantbruksuniversitetet gäller i övrigt 6 kap. 1-3, 6-9, 10 § första, tredje och fjärde styckena, 11-24 §§, samt 7 kap. 1-8, 11-28 och 30- 33 §§ högskoleförordningen (1993:100).

5 kap. 2 a §

De krav på särskild behörighet som ställs ska anges i områdesbehörigheter. Var och en av dessa områdesbehörigheter består av behörighetskurser och sådana meritkurser som avses i 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100). Behörighetskurser är de kurser i ett visst ämne som ställs som krav enligt 7 kap. 8 § första stycket 1 högskoleförordningen.
Områdesbehörigheter kan också omfatta sådana krav som anges i 7 kap. 8 § första stycket 2 högskoleförordningen.

5 kap. 2 c §

Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilken områdesbehörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan till denna förordning.

5 kap. 2 d §

Lantbruksuniversitetet får, i den mån krav på särskild behörighet ställs, bestämma vilka områdesbehörigheter som ska gälla för andra utbildningar än de som avses i 2 c §.

SFS 2007:719

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007 i fråga om 5 kap. 2 c § och i övrigt den 1 januari 2010.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMaria Wetterling(Jordbruksdepartementet)