Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:915 Utkom från trycket den 27 november 2007Förordning om ändring i förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander;utfärdad den 15 november 2007.Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander ska ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 1991:1571. Med arbetslöshet förstås att den försäkrade står till den svenska arbetsmarknadens förfogande på sätt som krävs för att få dagpenning från arbetslöshetskassa. Detta ska styrkas genom intyg från Arbetsförmedlingen eller arbetslöshetskassa. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte har visats upp.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarMATS ODELLLilian Wiklund(Finansdepartementet)