Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 § och 3 kap. 6 § förordningen (1993:221)1 för Sveriges lantbruksuniversitet ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 2 §

2 Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Lantbruksuniversitetet:
 • 2 § om myndighetens ledning,
 • 4 § om ledningens ansvar,
 • 5 § om delegering,
 • 9–18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter, och
 • 22–24 §§ om anställningar och uppdrag.
Vid tillämpning av myndighetsförordningen ska med myndighetschef förstås rektor.

2 kap.

2 kap. 3 §

3 Styrelsen för Lantbruksuniversitetet ska ha det ansvar och de uppgifter som följer av 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Styrelsen beslutar
 • 1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och om universitetets organisation,
 • 2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt samt säkerställer att det vid Lantbruksuniversitetet finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,
 • 3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter,
 • 4. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av den,
 • 5. om viktigare föreskrifter,
 • 6. om den antagningsordning som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100),
 • 7. om den anställningsordning som nämns i 4 kap. 14 § högskoleförordningen, och
 • 8. i övriga frågor som är av principiell vikt eller som enligt andra bestämmelser i denna förordning ska beslutas av styrelsen.

3 kap.

3 kap. 6 §

4 Vid Lantbruksuniversitetet ska det finnas en personalansvarsnämnd med de uppgifter som framgår av 25 § myndighetsförordningen (2007:515).
Personalansvarsnämnden består - förutom av rektor och företrädare för de anställda - av ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser. Rektorn är nämndens ordförande.
Företrädarna för de anställda utses enligt föreskrifterna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

SFS 2007:1048

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse 2007:631.
Senaste lydelse 2006:1405.
Senaste lydelse 2007:631.