Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 13 december 2007.Regeringen föreskriverJfr prop. 2006/07:64, bet. 2006/07:FöU9, rskr. 2006/07:193 och prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70. att 1 kap. 1, 5 och 15 §§, 2 kap. 2 § och rubriken närmast före 1 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. samt bilaga 1 och 2 till förordningen ska ha följande lydelse.1 kap.1 §1 §De universitet och högskolor som staten är huvudman för samt deras benämning anges i bilaga 1 till denna förordning.För Sveriges lantbruksuniversitet och för Försvarshögskolan finns det särskilda bestämmelser i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet respektive förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan.Undantag från myndighetsförordningen5 §5 § Senaste lydelse 2004:289. Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på högskolorna:2 § om myndighetens ledning,4 § om ledningens ansvar,5 § om delegering,9–18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter, och22–24 §§ om anställningar och uppdrag.Vid tillämpning av myndighetsförordningen ska med myndighetschef förstås rektor.Styrelsen får inrätta en personalansvarsnämnd med uppgifter enligt 25 § myndighetsförordningen. Rektor ska vara ordförande i en sådan nämnd. Nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdarna och ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser.Personalföreträdarna utses enligt föreskrifter i personalföreträdarförordningen (1987:1101).15 §15 § Senaste lydelse 2003:619. I 9 § förordningen (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder finns det bestämmelser om vilka universitet som ska upplåta lokaler för och svara för att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter utförs åt de regionala etikprövningsnämnderna.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2006:1324. Styrelsen för en högskola ska ha det ansvar och de uppgifter som följer av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) och 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vidare ska styrelsen själv beslutai viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation,om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter,om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna,om viktigare föreskrifter,i frågor oma) skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,b) disciplinansvar,c) åtalsanmälan,d) avstängning eller läkarundersökning,om den antagningsordning som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket,om den anställningsordning som nämns i 4 kap. 14 §, ochi frågor i övrigt som är av principiell vikt.Av bestämmelserna i 2 kap. 7, 8 och 10 §§, 3 kap. 2 och 6 §§ samt 11 kap. 6 § framgår att styrelsen för högskolan ska besluta själv också i vissa andra frågor än de som avses i första stycket.Frågor som avses i första stycket 7 a–7 d ska dock avgöras av personalansvarsnämnden vid högskolan, om en sådan nämnd finns inrättad. Dessa frågor ska i vissa fall prövas av Statens ansvarsnämnd, vilket framgår av 4 kap. 33 §.Bilaga 1Senaste lydelse 2005:646. Ändringen innebär bl.a. att Lärarhögskolan i Stockholm tagits bort ur förteckningen. FÖRTECKNING ÖVER UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR SOM STATEN ÄR HUVUDMAN FÖR SAMT DERAS BENÄMNING I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som staten är huvudman för samt deras benämning.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitetKarlstads universitetVäxjö universitetÖrebro universitetMittuniversitetetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaDanshögskolanDramatiska institutetFörsvarshögskolanGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan på GotlandHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan i KalmarHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaOperahögskolan i StockholmSödertörns högskolaTeaterhögskolan i StockholmBilaga 2Senaste lydelse 2007:638. EXAMENSORDNING 1. Innehåll I denna bilaga anges det enligt vad som sägs i 6 kap. 4 och 5 §§,vilka examina som får avläggas på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, ochvilka krav som ska uppfyllas för respektive examen (examensbeskrivning).I förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan finns det bestämmelser om de examina som får utfärdas vid Lantbruksuniversitetet respektive Försvarshögskolan. 2. Gemensamma bestämmelser Examensbenämning Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)