Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skollagen (1985:1100);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)2

dels att 10 kap. 3 a § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, 7 kap. 1 § och 15 kap. 7 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 6 §

3 För barn som anges i 3 kap. 3 § tredje stycket finns specialskolan. Staten är huvudman för specialskolan.

3 kap.

3 kap. 3 §

4 Barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan.
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan.
Barn som på grund av sitt funktionshinder eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller särskolan ska tas emot i specialskolan om de
  • 1. är synskadade och har ytterligare funktionshinder,
  • 2. är döva eller hörselskadade, eller
  • 3. har en grav språkstörning.

7 kap.

7 kap. 1 §

5 Utbildningen i specialskolan ska syfta till att ge barn och ungdomar med sådana funktionshinder som anges i 3 kap. 3 § tredje stycket en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan.

15 kap.

15 kap. 7 §

6 Socialstyrelsen har den centrala tillsynen över elevhemsboende vid Rh-anpassad utbildning och specialskolor, samt vid viss utbildning för elever med utvecklingsstörning som bedrivs enligt avtal med staten.
Länsstyrelserna har tillsyn över verksamheten vid sådant elevhemsboende som avses i första stycket och får då inspektera verksamheten.

SFS 2008:403

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Har elever före den 1 juli 2008 tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § ska utbildningen fortsättningsvis anordnas till dess eleverna har avslutat den. Äldre bestämmelser ska tillämpas på sådan utbildning.
På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDNils Cederstierna(Utbildningsdepartementet)
Prop. 2007/08:112, bet. 2007/08:UbU16, rskr. 2007/08:212.
Lagen omtryckt 1997:1212. Senaste lydelse av 10 kap. 3 a § 1999:886.
Senaste lydelse 1999:886.
Senaste lydelse 1999:886.
Senaste lydelse 1999:886.
Senaste lydelse 1999:886.