Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.;

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

1 Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter dels för uppföljning och utvärdering av skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, dels för Skolverkets nationella utvärderingsprojekt.
Föreskrifterna får omfatta uppgifter som lämnas av
  • 1. skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet,
  • 2. skolhuvudmännen för sådana fristående skolor som avses i 9 kap. 1, 5, 8 och 8 b §§ skollagen (1985:1100),
  • 3. skolhuvudmännen för sådana fristående skolor som har ställts under statlig tillsyn med stöd av 3 kap. 1 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor, och
  • 4. en kommun, om det gäller förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som bedrivs av kommunen.
Föreskrifterna ska begränsas till vad som behövs för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål för skolverksamheten, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen som har bestämts av riksdagen eller regeringen.

SFS 2008:404

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som lämnas av huvudmannen för sådan utbildning vid resurscenter som anordnas för elever som före den 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).
På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDNils Cederstierna(Utbildningsdepartementet)
Senaste lydelse 2005:610.