Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:433 Utkom från trycket den 11 juni 2008Förordning om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 29 maj 2008.Regeringen föreskriver att punkterna 4 och 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) omändring i högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.4. För sökande som före den 1 januari 2010 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde tillgrundläggande högskoleutbildning eller utbildning som påbörjas på grundnivå ska motsvarande äldre bestämmelsertillämpas i stället för de nya punkterna 4–7 och 9 i bilaga 3.5. De nya bestämmelserna i punkterna 3 och 8 i bilaga 3 ska tillämpas på betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt dekursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 eller senare och i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001 eller senare.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)