Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:575 Utkom från trycket den 25 juni 2008Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 5 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219. föreskrivs att 1 kap. 5 a § högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse.1 kap.5 a §5 a § Senaste lydelse 2003:312. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder för studenter och sökande till utbildningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)