Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:619 Utkom från trycket den 30 juni 2008Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 18 juni 2008.Regeringen föreskriver att 10 kap. 11 § gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. ska ha följande lydelse.10 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2005:1077. Den ersättning för kostnader för boende och omvårdnad i boendet som hemkommunen ska betala enligt 5 kap. 31 a § första stycket skollagen (1985:1100) ska utgöra en tredjedel av de genomsnittliga kostnaderna för insatserna per elev. Detsamma gäller den ersättning som hemlandstinget, i förekommande fall hemkommunen, enligt samma paragraf ska betala för kostnader för habilitering.Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om sådan ersättning som avses i första stycket.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGNils Cederstierna(Utbildningsdepartementet)