Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:944 Utkom från trycket den 2 december 2008Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver att 1 kap. 8 och 9 §§, 10 kap. 1 § samt rubriken närmast före 1 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.1 kap.8 §8 § Senaste lydelse 1998:1693. En bestämmelse om att jämställdhet mellan kvinnor och män alltid ska iakttas och främjas i högskolornas verksamhet finns i 1 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434).Ytterligare bestämmelser om jämställdhet finns i diskrimineringslagen (2008:567).Lika rättigheter och möjligheter för studenter och sökandeSenaste lydelse 2002:81. 9 §9 § Senaste lydelse 2003:343. Bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och sökande till högskolan oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder finns i diskrimineringslagen (2008:567).10 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2003:343. Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter sommed otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, ellerutsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)