Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:45 Utkom från trycket den 10 februari 2009Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 29 januari 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160. föreskrivs att 1 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 1996:1392. Staten ska som huvudman anordna högskolor förutbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, ochforskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete.I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)