Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skollagen (1985:1100);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 a kap. 8 a § skollagen (1985:1100)2 ska ha följande lydelse.

2 a kap.

2 a kap. 8 a §

3 Barn ska erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år då de fyller tre år. Förskolan ska omfatta minst 525 timmar om året.

SFS 2009:341

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDClaes Mårtensson(Utbildningsdepartementet)
Prop. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220.
Lagen omtryckt 1997:1212.
Senaste lydelse 2009:337.